RUT

AUTOR KNIHY

Jméno spisovatele knihy Rut není známé.

DOBA A MÍSTO VZNIKU KNIHY

S ohledem na 1. verš z 1. kapitoly knihy Rut vznikla kniha na konci nebo po skončení doby soudců. Protože v závěru knihy je uveden rodokmen krále Davida, lze usuzovat, že kniha vznikla v době, kdy David již byl významným, protože nebylo zvykem zveřejňovat soukromý rodokmen někoho, kdo nepoutal veřejnou pozornost. Mohla tedy vzniknout přibližně v polovině 11. století př. Kr.

MATERIÁL PŮVODNÍHO RUKOPISU

Kniha Soudců byla pravděpodobně napsána klínovým písmem na hliněné tabulky. Protože v době sepsání knihy již existoval papyrus, mohlo být k zaznamenání knihy použito papyru.

ADRESÁTI KNIHY

Kniha je určena především Židům. Pro svůj krásný příběh, krásný sloh a živé podání rozmluv a jednání je jistě i dnes určena všem zájemcům o krásnou literaturu.

CÍL KNIHY

Cílem knihy bylo ukázat, jak šlechetní byli Davidovi předkové, jakou lásku ke svým příbuzným měli a jak ctili Boží zákony. Ukazuje také, jak Bůh žehnal těm, kteří tak jednali. Kniha také ukazuje, že Bůh nevyjímá ze své lásky ani cizince, kteří nejsou z vyvoleného národa, když přijmou jeho zákony. Kniha má i cíl mravoučný.

STRUČNÝ OBSAH KNIHY

Elimelech, jeho žena Noemi a jejich dva synové se odeberou do Moabska, protože v judském Betlémě panuje hlad. Elimelech zemřel a jeho dva synové si vzali za manželky Moabky. Když i synové zemřeli a v Betlémě již nehrozil hlad, Noemi se chtěla vrátit. Nabádala své snachy, aby se vrátily do svých domovů. Jedna z nich, Orfa, se vrátila, Rut však, pro svoji lásku k Noemi a k izraelskému Bohu zůstala s Noemi. Když došli zpět do Betléma, Rut se snaží zajistit obživu pro sebe i pro Noemi paběrkováním na poli svého příbuzného Booaze. Získá si náklonnost Booaze svou pracovitostí, pokorou, dobrotou a věrností, a když ho požádá, aby si splnil své švagrovské právo a povinnost (zákon o levirském manželství přikazoval švagrovi zemřelého manžela Rut zplodit syna, aby jeho rod nezanikl), Booaz neodmítá a přijímá Rut za manželku. Syn z tohoto manželství je předkem krále Davida.

 DĚJINNÉ OKOLNOSTI VZNIKU KNIHY

Dějinné okolnosti vzniku knihy jsou obdobné, jako u knihy Soudců.

Egypt

V Egyptě končí údobí tzv. Nové říše, poslední významný faraon Ramesse III.. ještě Egypt pozdvihl, pak však vládnou málo významní Ramessové. Za jejich vlády dochází v Egyptě k anarchii a rabování. Poslední z nich, Ramess XI. je sesazen Hrihorem, prvním z velekněžské dynastie.

Mezopotámie

Nalézá se v tzv. středoasyrském období, významným vládcem je Tiglatpilesar I., za jehož vlády se Asýrie stala velmocí s vlivem za hranicemi Mezopotámie.

Řecko a Kréta

Řecko se nachází v období kulturního a hospodářského úpadku nazývaném temné období, trvající od 12. do 9. století před Kr. Předcházel mu pád Mykénské kultury a vpád Dórů a mořských národů. 

Čína

V Číně začíná období dynastie Čou (1100 - 771 př. Kr.), kterou založil národní hrdina Wu-Wang, vůdce povstání, které svrhlo nehodného vladaře předešlé dynastie Šang.

Palestina

Izraelský národ se nalézá na konci údobí soudců a vstupuje do období králů. Poslední soudce Samuel pomazal Saula na krále poté, co si to přes Samuelovo varování vyžádali Izraelité. Izraelité bojují s Pelištejskými (Filištínští), kteří sídlí na západ od území Izraelitů, s Amalečany na jihu, Ammony a Moabity na východě.

Indie

Nalézá se ve védském období, je postupně obsazována Árji.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Dokumenty online


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Izraelští králové, [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://www.kubak.cz/Bible/Kralov-e.htm

Historical and Biblical Time Chart, [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://www.bible-history.com/resource/r_time.htm

Období Nové říše, [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://www.starovekyegypt.net/faraoni/novarise/index.php

Asýrie, [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Asýrie

Dějiny Řecka, [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dějiny_Řecka

Temné období, [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Temné_období

Období Nové říše, [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mořské_národy

Dynastie čínské historie , [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynastie_čínské_historie

Doba dynastie Čou, [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://cina.yin.cz/historie/doba-dynastie-cou/

Sýria a Palestína, [on-line], [Citováno 15. 7. 2011]. Dostupné na: http://www.hannibal.szm.com/syria-palestina.htm

Dějiny Indie, [on-line], [Citováno 12. 7. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dějiny_Indie

Starověká Indie, [on-line], [Citováno 27. 5. 2011]. Dostupné na: http://referaty-seminarky.cz/staroveka-indie/

 

Ostatní dokumenty

HEJČL, Jan. Bible česká, Díl první, Svazek 1. Genesis - Judit. Redigoval Antonín Podlaha. Praha: Nákladem "Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1917