101. Valentin (Valentinus)

 • Narozen: 800   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 1. 10. 827   Místo: Řím Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) pravděpodobně stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán (neexistují písemné prameny)
 • Pontifikát od: 23. 8. 827 do: 1. 10. 827

Byl zvolen proti své vůli. Jeho volba nebyla ratifikována císařem, protože během pěti týdnů umírá.


102. Řehoř IV (Gregorius)

 • Narozen: cca 795   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 25. 1. 844   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 29. 3. 828 do: 25. 1. 844

Pocházel z aristokratické rodiny. Jeho zvolení si přál císař Lothar I., za papeže byl zvolen na přání spolucísaře Lothara I., který v Římě vykonával soudcovskou moc. Během svého pontifikátu vedl spory s císařem Ludvíkem I. Pobožným a jeho syny Lotharem I., Pipinem I. a Ludvíkem II. Němcem o primát duchovní moci nad světskou. Byl vzdělaný, zbožný, spravedlivý a štědrý. Dal opravit římský akvadukt Janiuculum, mlýny a zemědělské statky v okolí Říma. V r. 828 dovezli Benátčané z Alexandrie ostatky sv. Marka evangelisty. V roce 835 rozšířil na celou církev svátek Všech svatých mučedníků, slavený v Římě 1.11. Později byl svátek přejmenován na svátek Všech svatých.


Jan VIII - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 27. 1. 844 do: 27. 1. 844, kdy se vzdal úřadu

Jáhen Jan byl zvolen aklamací (tj. bez hlasování, pouhým projevem souhlasu přítomných lidí). Po zvolení Sergiuse II. vtáhl do Lateránu jáhen Jan se svými přívrženci, bourali oltáře, trhali roucha a prohlásili Jana za papeže. Když se blížilo vojsko, Janovi stoupenci uprchli a nechali jej samotného. Vzdal se papeži, který zabránil jeho bičování.


103. Sergius II.

 • Civilní jméno: ?   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 27. 1. 847   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 21. 7. 844 do: 27. 1. 847

Protože se Sergius musel rychle prosadit proti vzdoropapežovi, nemohl čekat na císařovo schválení jeho volby. Císař Lothar proto posla do Říma svého syna Ludvíka s armádou, aby obnovil císařskou autoritu. Sergius ale svůj postup obhájil. Přispěl také k přestavbě Říma. Ale v srpnu roku 846 vydrancovali muslimští Saracéni velechrám sv. Petra, baziliku sv. Pavla a začali drancovat okolí Říma, které zpustošili. Papeže ranila mrtvice a byl pohřben ve vypleněném svatopetrském chrámu.


104. Lev IV. (Leo)

 • Narozen: 790   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 17. 7. 855   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 10. 4. 847 do: 17. 7. 855

Věnoval se obnově Říma po škodách způsobených Saracény. Jako duchovní podpora vojáků se přímo zúčastnil bitvy proti muslimským pirátům u Ostie v roce 849. U Říma dal vybudovat Leonovo město - Civitas Leonina, obehnané hradbami, které později splynulo s Římem. Okolo Vatikánu dal postavit hradby. V letech 848 – 850 přestavěl mausoleum císaře Hadriána z roku 139, zvané Andělský hrad. Na vrchol byla postavena socha sv. archanděla Michaela. Znovu obnovil a vyzdobil chrám sv. Petra vydrancovaný Saracény. V r. 853 ustanovil u každé fary školu k výuce dětí. Vydal předpisy o církevní kázni - o zachování středy a pátku jako postních dnů na památku Popeleční středy – začátek postu a Velkého pátku – den Kristovy smrti, o manželské nerozlučitelnosti, proti svatokupectví – simonii a zcizování majetku.


105. Benedikt III. (Benedictus)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 17. 4. 858   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 29. 8. 855 do: 17. 4. 858

Pocházel z římské rodiny, byl kardinálem, knězem při kostele sv. Kalixta za hradbami a byl znám jako zbožný a vzdělaný muž. Když po smrti papeže Lva IV. původní kandidát Hadrianus odmítl, byl proti své vůli zvolen papežem. Císař Lothar I. prosazoval svého kandidáta Anastazia, Římané zvolili Benedikta. Byl zatčen hned po volbě Anastasiovými stoupenci v Lateránské bazilice a vězněn. Po velkém vyjednávání byl 29. 9. 855 slavnostně uveden na stolec ve svatopetrském chrámu. Při slavnostní intronizační mši odpustil Anastasiovi a podal mu svaté přijímání. Císař Lothar však po mši Anastasia vyhnal z Říma. Dochovalo se mnoho listin s podpisem Benedikta III. Do jeho pontifikátu byla umístěna legenda o papežce Janě.


Anastasius III.- vzdoropapež

vzdoropapežem od: 21. 9. 855 do: 24. 9. 855, kdy byl sesazen

Dosazen císařem Lotharem. Se svými stoupenci vylomil dveře svatopetrského velechrámu, ničil obrazy a oltáře. Pak odtáhl do Lateránské baziliky, kde shodil z trůnu zvoleného papeže Benedikta. Posadil se na stolec, ale když viděl, že ani hrozbami nepřinutí Římany odpadnout od Benedikta, začal vyjednávat. Císař Lothar I. ho po vyjednávání nechal vyhnat svými legáty z Říma.


papežka Jana poprvé

Byla podle středověké legendy žena, která byla papežem v období 855-857. Až do 17. století byla její existence brána jako fakt. Současnými historiky a religionisty je však považovaná za fiktivní osobu, jejíž původ lze hledat v protipapežské satiře. První zmínka o papežce Janě pochází z roku 875, kdy je zmíněna v kronice Chronographia tripartita sepsaná Anastasiem Bibliothecariem, neúspěšným kandidátem na papeže. Tato zmínka se ovšem stěží dá považovat za spolehlivý zdroj. Zpráva o papežce Janě je totiž uvedena pouze v jednom z několika rukopisů této kroniky, jako poznámka na okraji vytržená z kontextu, byla vepsána rukopisem jiným než autora celého textu, navíc rukopisem, který nese známky písma z pozdější doby odpovídající době zapsání legendy ve 13. století Martinem z Opavy. Proto ji historici nepovažují za důvěryhodnou.


106. Mikuláš I.  Veliký (Nicolaus)

 • Narozen: cca 800   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie  Národnost: Ital
 • Zemřel: 13. 11. 867   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 24. 4. 858 do: 13. 11. 867

Pocházel z významné šlechtické rodiny v Římě a získal vynikající vzdělání. Díky své zbožnosti, schopnostem a výmluvnosti vstoupil do služeb církve v raném věku. Byl podjáhnem papeže Sergiuse II. (844-847) a jáhnem papeže Lva IV. (847-855). Mikuláš I. prosazoval svrchovanou autoritu papežství ve správě církve a byl po dlouhé době výraznou osobností na papežském stolci. Upevnění autority jeho úřadu, který byl dosud ovlivňován panovníky franské říše, napomáhalo její rozdělení roku 843 a oslabení autority karlovských panovníků. Přijal delegaci moravského knížete Rostislava s žádostí o slovanské misionáře. Papež mu nemohl vyhovět, protože kněze znalé slovanského jazyka neměl. Rostislav se obrátil na císaře do Konstantinopole – Cařihradu (dnes Istanbul), odkud r. 863 přišli na Moravu svatí bratři Konstantin – Cyril a Metoděj. Papež je pozval do Říma, ale zemřel dříve, než přišli.


107. Hadrián II. (Adrianus)

 • Narozen: 792   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 13. 11. 872   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 14. 11. 867 do: 13. 11. 872

V mládí se Hadrián oženil s dívkou jménem Stephanie, s níž měl dceru. Po jeho zvolení papežem s ním obě žily v Lateránském paláci v Římě. V roce 868 však byly uneseny a zavražděny na příkaz vzdoropapeže Anastasia. Sehrál velkou roli v misijním díle slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje. V letech 867–868 Metoděj a především Konstantin obhájili v Římě používání staroslověnského jazyka při bohoslužbách. Papež Hadrián II. to potvrdil v listu Gloria in excelsis Deo. Bylo to poprvé, kdy byla na západě překonána tzv. trojjazyčná hereze - jednalo se o tvrzení latinských církevních otců, že bohoslužby mohou být slouženy pouze ve třech jazycích: řecky, hebrejsky a latinsky. Roku 869 vysvětil tři slovanské učedníky na kněze a Metoděje na arcibiskupa moravsko-panonské diecéze se sídlem na Velehradě.


108. Jan VIII. (Ioannes)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 16. 12. 882   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 14. 12. 872 do: 16. 12. 882

Je považován za jednoho z nejschopnějších papežů v 9. století, byl významným reformátorem. Vydal bulu Industriae tuae, kterou potvrdil moravsko-panonské arcibiskupství a vzal do ochrany jeho arcibiskupa sv. Metoděje. Přesto bavorští biskupové sv. Metoděje uvěznili v r. 870. Ve vězení v klášteře Ellwangen byl dva a půl roku. Mezitím si Moravané stěžovali u papeže. Na papežův příkaz museli němečtí biskupové sv. Metoděje propustit, sami ho uvést do úřadu na Moravě a byli suspendováni. Papež dal opevnit římskou čtvrť za hradbami s basilikou sv. Pavla a nové město bylo nazváno Joannispolis (Janovo město). Hradby byly dokončeny v roce 883. Město existovalo do roku 1348, kdy bylo zničeno zemětřesením. Papež byl otráven a zavražděn vlastními příbuznými, kteří se nemohli dočkat dědictví. Jan VIII. byl první papež, který zemřel násilnou smrtí, ale ne pro víru.


109. Marinus I. (chybně uváděn též jako Martinus II. – Martin II.)

 • Narozen: ?   Místo: Toskánsko   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 15. 5. 884   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 16. 12. 882 do: 15. 5. 884

Vzhledem k podobnosti jmen Marinus a Martinus, tak v některých zdrojích došlo k chybné interpretaci a Marinus byl přejmenován na Martinus. (Potom Marinus II. = Martinus III. Z tohoto důvodu v roce 1281 nový papež přijal jméno Martin IV.) Marinus ještě jako biskup z Caere působil i jako biskup misionář v Bulharsku. Byl prvním biskupem po 785 letech, který byl zvolen papežem. V tehdejší době se totiž nepředpokládalo, že by biskup mohl opustit svoji diecézi, proto byl papež volen z kněží nebo jáhnů a na biskupa byl vysvěcen po až svém zvolení.


110. Hadrián III. (Adrianus)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 15. 9. 885   Místo: Modena   Nyní stát: Itálie   Pohřben: kostel sv. Silvestra - opatství Nonantola, Modena, Itálie
 • Pontifikát od: 17. 5. 884 do: 15. 9. 885

O jeho životě a působení víme velmi málo. Zemřel u Modeny po setkání s císařem Karlem III. Tlustým.


111. Štěpán VI. (V.)  (Stephanus) viz. 92. papež Štěpán II.

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 14. 9. 891   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 20. 9. 885 do: 14. 9. 891

Na nátlak německých biskupů zakázal v r. 885 slovanskou bohoslužbu, ta mohla být pouze v latině. Musel se bránit útokům východního patriarchy Fotia ohledně jurisdikce papeže nad Východem, díky císaři dosáhl jeho suspendování.


112. Formosus

 • Narozen: 816   Místo: Ostie   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 4. 4. 896   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán (tělo později vhozeno do Tibery), později opět stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 6. 10. 891 do: 4. 4. 896

Vzdělaný biskup z Porta, misionář v Bulharsku. Angažoval se při pokusu o puč proti papeži Janovi VIII., za což byl exkomunikován. Opustil svou diecézi a utekl do Francie, kde se ukrýval v klášteře St. Germainu a přísahal, že se do Říma už nevrátí. Za papeže Marina byl povolán zpět, rehabilitován a vrátil se do portské diecéze. Po smrti Štěpána VI. (V). byl zvolen papežem. Korunoval císařem Guida (Wida) ze Spoleta, jeho manželku Agiltrudu a jejich syna Lamberta II. Po smrti císaře Guida se v Římě se utvořily dvě strany. Východofrancká (germánská), která byla pro krále Arnulfa Korutanského a Západofrancká, která sympatizovala s císařovnou Agiltrudou. Formos se cítil ohrožen a pozval v roce 896 do Říma Arnulfa, který dobyl Řím a sesadil císařovnu Agiltrudu. Sesazená císařovna je oba dva za to nenáviděla. Papež korunoval Arnulfa Korutanského na římského císaře. Po korunovaci císaře postihla mrtvice a odjel z Itálie. V Římě vypukly nepokoje, při kterých byl papež Formosus uškrcen (otráven?). Větší část obyvatel Říma se postavila na stranu italského krále Lamberta II. ze Spoleta. Nenávist Lamberta ze Spoleta a pozdějšího papeže Štěpána VII. ale šla až za hrob a roku 897 nechali uspořádat soudní proces s mrtvým Formosem, známý jako synoda mrtvých.


113. Bonifác VI. (Bonifatius)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 19. 4. 896   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 4. 4. 896 do: 19. 4. 896

Zvolen římským duchovenstvem a lidem. V některých seznamech nebývá počítán mezi papeže, protože zemřel před vysvěcením na římského biskupa. Jeho smrtí nastalo nejsmutnější období v dějinách církve zvané temné století (saeculum obscurum), revoluce, boje a rozkrádání různých rodů v Římě ničilo stolec sv. Petra.


114. Štěpán VII. (VI.)  (Stephanus) viz. 92. papež Štěpán II.

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: (asi) 25. 7. 897   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 2. 5. 896 do: (asi) 25. 7. 897 (20. 3. 897 sesazen)

Sesazená císařovna Agiltruda ze Spoleta zasáhla do papežské volby a prosadila svého oblíbence Štěpána. Ten na rozkaz císařovny Agiltrudy a jejího syna, císaře Lamberta II., nechal v lednu 897 exhumovat tělo 112. papeže Formose a postavil ho před soud v Lateránské basilice. Formos byl uznán vinným, veškerá Formosova svěcení byla zneplatněna, byly mu useknuty prsty, kterými žehnal a poštvaný dav hodil jeho tělo do Tibery. Tento soud s mrtvým Formosem vstoupil do dějin jako Synoda mrtvých. Po ukončení soudu odešel Štěpán, Agiltruda a Lambert z Lateránu. Najednou se při nastalém zemětřesení zřítila basilika s velkým rachotem k zemi. Všichni to považovali za Boží trest. Toho využili Formosovi stoupenci a vyvolali povstání. Vtrhli do paláce a zajali papeže Štěpána. Byl sesazen z papežského stolce, uvězněn a odsouzen. Ve vězení byl uškrcen.


115. Roman (Romanus)

 • Narozen: ?   Místo: nedaleko Civita Castellana   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 897   Místo: ?   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) pravděpodobně stará basilika sv. Petra, Řím,
 • Pontifikát od: ?. 11. 897 do: ?. 11. 897

O tomto papeži máme minimum informací. Po čtyřech měsících odstoupil, nebo byl sesazen, stal se mnichem a téhož roku umírá. Přesné datum a místo smrti je neznámé.


116. Theodor II. (Theodorus)

 • Narozen: 840   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Řek
 • Zemřel: ?. 12. 897   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: ?. 11. 897 do: ?. 12. 897

Byl oblíbený mezi lidmi, usiloval o usmíření mezi rozvášněnými stranami. Očistil památku papeže Formuse a jeho mrtvé tělo dal slavnostně pohřbít do původního hrobu.


117. Jan IX. (Ioannes)

 • Narozen: ?   Místo: Tivoly   Nyní stát: Itálie   Národnost: Germán - Němec
 • Zemřel: 14. 1. 900   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: ?. 1. 898 do: 14. 1. 900

Potvrdil rozhodnutí svého předchůdce ohledně papeže Formuse a nechal spálit záznamy ze synodu papeže Štěpána VI. Papež pověřil v r. 899 arcibiskupa Jana, biskupa Benedikta a Daniela, aby jako legáti vysvětili arcibiskupa a tři biskupy sufragány (podřízené) pro obnovenou diecézi na Moravě. Ta byla obnovena se sídlem v Kunovicích u Uherského Hradiště.


118. Benedikt IV. (Benedictus)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 20. 7. 903   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 1. 2. 900 do: 20. 7. 903

Exkomunikoval Balduina II. za vraždu remešského arcibiskupa Fulka. Za jeho pontifikátu jmenoval v Římě provensálský král Ludvík různé hodnostáře, mezi kterými vynikl senátor Teofylakt I. Tuscula, úředník Papežského státu. Ten soustředil ve svých rukou všechnu moc v Římě. S ním ovládla Řím na 60 let jeho ctižádostivá manželka Theodora a dcera Marozie. Tuto dobu temna, kdy události ovlivňovala nemravnost, označil vatikánský historik Caesar kardinál Baronius (1538–1607) za pornokracii.


119. Lev V.  (Leo)

 • Narozen: ?   Místo: Priapi u Ardea   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: ?. 9. 903 až leden r. 904   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 25. 7. 903 do: ?. 9. 903 až leden r. 904

Venkovský kněz z Ardey. Volitelé předpokládali, že se nechá ovládat, ale tento předpoklad se nesplnil. Měsíc po volbě a biskupském svěcení ho nechal uvěznit kardinál Kryštof (Christopher), který chtěl být papežem. Papež Lev byl ve vězení uškrcen.


Kryštof (Christoforus) - vzdoropapež

vzdoropapežem od: ?. 8. 903 do: ?. 1. 904, kdy byl sesazen

Až do první poloviny 20. století byl ve většině seznamů papežů uváděn jako papež, poté byl vyřazen s ohledem na způsob, jakým se zmocnil úřadu. O jeho životě toho není mnoho známo. Měl být rodákem z Říma a jeho otec se jmenoval Lev. Byl dvorním kaplanem Lva V. a přisuzuje se mu výrok, že „Duch Svatý vychází z Otce a Syna“. Svého předchůdce Lva V. přiměl násilně k abdikaci, následně ho uvěznil a poté se nechal zvolit papežem sám. Proti němu zakročil Sergej III., nechal ho sesadit, uvěznit a ve vězení uškrtit.


120. Sergius III.

 • Civilní jméno: Sergius   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 14. 4. 911   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 29. 1. 904 do: 14. 4. 911

V roce 904 provedl de facto převrat a papežského trůnu se zmocnil. Dal znovu postavit Lateránskou baziliku, která se zřítila při zemětřesení r. 897. Ještě před papežskou volbou byl sveden Theodořinou dcerou Marozií, které bylo 13 let! Její matka obratným vyjednáváním a silnou podporou zajistila jeho zvolení a on podřídil papežství římskému šlechtickému rodu Theofylaktů. Jeho a Maroziiným synem byl 126. papež Jan XI. Ohledně papeže Lva V. a vzdoropapeže Kryštofa se prameny rozcházejí. Podle jedné z verzí byl pak uvězněn spolu se svým předchůdcem Lvem V. Ve vězení měli být oba na příkaz Sergia III. později uškrceni. Podle jiné verze Lva V. nechal zavraždit vzdoropapež Kryštof.


121. Anastasius III.

 • Civilní jméno: Anastasius   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: ?. 6. 913   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: ?. 4. 911 do: ?. 6. 913

O papeži nejsou prakticky žádné záznamy, jeho pontifikát spadal do období, kdy Řím a papežský stolec ovládal Theofylakt a jeho žena Marozie, kteří schválili jeho kandidaturu. Byl ctěn pro své zásluhy. Věnoval se duchovní činnosti, ale světskou vládu ponechal v rukou senátora Theofylakta.


122. Lando (Landus)

 • Civilní jméno: Lando   Narozen: ?   Místo: kraj Sabina   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: ?. 2. 914   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: ?. 7. 916 do: ?. 2. 914

O tomto papeži je v kronikách velmi málo. Jediný zápis je o tom, že opět vládl pod vlivem Marozie. Byll posledním papežem, který užíval papežské jednoslovné jméno před ním neužívané, navíc bez řadové číslovky. Stejná situace nastala až v r. 2013 (o 1100 let později), kdy na papežský stolec usedl František.


123. Jan X. (Ioannes)

 • Narozen: ? Místo: Borgo Tossignano   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: ?. 5. 928   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán; později tělo přeneseno do baziliky sv. Jana v Lateránu, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: ?. 3. 914 do: ?. 5. 928

Jeho volba byla silně ovliněna Theodorou, pro kterou byl zpočátku lehce manipulovatelný. Jako první papež se zúčastnil se zbraní v ruce války proti Saracénům a ty v srpnu 915 porazil. Jmenoval svého bratra Petra římským markrabětem. Podporoval mnišskou reformu v Cluny a potvrdil přísná řeholní pravidla. Spojil se s Maroziiním nepřítelem Hugem z Francie. Za to proti němu vyprovokovala její matka Theodora povstání. Papež byl zajat, sesazen a ve vězení uškrcen.


124. Lev VI. (Leo)

 • Civilní jméno: Leo Sanguini   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: ?. 12. 928   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: ?. 5. 928 do: ?. 12. 928

Syn římského senátora Christophora, zvolen na stolec za pomoci Theodořiny strany. Usmiřoval rozhádané římské rody. Vydal zákaz kastrátům vstupovat do manželství.


125. Štěpán VIII. (VII.)  (Stephanus) viz. 92. papež Štěpán II.

 • Civilní jméno: Stephanus de Gabrielli   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: ?. 2. 931   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: ?. 12. 928 do: ?. 2. 931

Byl zvolen za pomoci Marozie jako pojistka, než bude její syn schopen převzít papežský úřad. Papež žil v ústraní a staral se o duchovní záležitosti, do kterých Marozie nezasahovala.


126. Jan XI. (Ioannes)

 • Narozen: 907 - 910   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: ?. 12. 935   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán; později tělo přeneseno do baziliky sv. Jana v Lateránu, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: ?. 3. 931 do: ?. 12. 935

Nemanželský syn papeže Sergia III. a Marozie, která chtěla ve svých rukou soustředit s jeho pomocí veškerou moc. Sám do ničeho nezasahoval, žil velice skromně (kronikáři ho kritizovali, že neměl žádný vladařský lesk). Jeho matka Marozie byla vdaná s italským markrabětem Alberichem I. ze Spoleta (889-925), po jeho smrti se vdala podruhé. Její manžel Guido Toskánský (+929) byl bratrem hraběte Huga I., krále z Arles (915-954). Svého švagra Huga I. si vzala po smrti Guida Toskánského (Quida Tusculského). Takový sňatek nebyl dovolen. Kvůli poslednímu nedovolenému matčinu sňatku vyvolal jeho nevlastní mladší bratr Alberich II. (915-954, syn Marozie z 1. manželství) v r. 932 povstání a papeže i s matkou zajal. Jan XI. zemřel ve vězení.


papežka Jana podruhé

Zdrojem legendy o papežce Johanně je podle seriózních historiků docela obyčejná anekdota. Mladičký papež Jan XI. byl člověk bez vlastní vůle a rozhodování. Plnil pouze vůli své matky, kterou římský lid posměšně nazýval papežka Johanka, aby tím vyjádřil, že papež ve skutečnosti církev neřídí, ale za nitky tahá jeho matka. Tento příběh zaznamenal biskup a kronikář Luitprand z Cremony. Pozdější kronikáři své vyprávění okořenili tím, že udělali z papežky Johanky skutečnou osobu, jejíž život podbarvili mnoha pikantnostmi.


127. Lev VII. (Leo)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 13. 7. 939   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 3. 1. 936 do: 13. 7. 939

Zvolen pod vlivem knížete Říma a senátora Albericha II., kterému nechal světskou vládu nad Římem. Zakročoval proti věštcům, čarodějům a kouzelníkům. Papež povolil Frederickovi z Mohuče vyhnat Židy, kteří se odmítli nechat pokřtít, ale nepovolil jejich nucené křtění.


128. Štěpán IX. (VIII.) (Stephanus) viz. 92. papež Štěpán II.

 • Civilní jméno: Stephanus   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: ?. 10. 942   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 14. 7. 939 do: ?. 10. 942

Byl zvolen díky Alberichovi II., přestože nebyl členem této rodiny. Papež se zapletl do probíhajícího konfliktu mezi Alberichem II. a Hugem z Arles. Po neúspěšném spiknutí proti Alberichovi, kterého se zúčastnila i řada biskupů, byl papež spolu s nimi zatčen. Mnoho biskupů bylo popraveno. Zbytek byl zbičován, včetně papeže, a uvězněn. Zmrzačený Štěpán IX. zanedlouho ve vězení umírá na následky mučení.


129. Marinus II. (Martin III.) viz. 109. papež Marinus I.

 • Civilní jméno: Marinus   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: ?. 5. 946   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 30. 10. 942 do: ?. 5. 946

Další papež dosazený Alberichem II. Papežem se stal starý a hodný muž, který se věnoval administrativě a snažil se přísně reformovat kněze a biskupy, především ty, kteří porušovali církevní zákony. Byl štědrý k chudým a nechal zdarma léčit nemocné.


130. Agapet II. (Agapetus)

 • Civilní jméno: Agapetus   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 2. 12. 955   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán; později tělo přeneseno do baziliky sv. Jana v Lateránu, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 10. 5. 946 do: 2. 12. 955

Ve vládních záležitostech se nijak neprojevil, stejně jako jeho několik předchůdců. Podporoval šíření křesťanství do severní Evropy. Proti italskému králi Berengaru II. povolal Otu I., kterého ale odmítl roku 951 korunovat císařem. Fakticky ovšem Itálii vládl Alberich II. ze Spoleta, který krátce před svou smrtí zavázal římskou šlechtu i klérus přísahou, že po Agapetově smrtí zvolí papežem jeho syna Oktaviána, což se také stalo.


131. Jan XII. (Ioannes)

 • Civilní jméno: Oktavián   Narozen: 936   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 14. 5. 964   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán; později tělo přeneseno do baziliky sv. Jana v Lateránu, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 16. 12. 955 do: 4. 12. 963 kdy byl sesazen a vyhnán, nová usurpace úřadu ?. 1. 964

Vnuk Marozie, v roce 954 vystřídal svého otce Albericha II. ve funkci římského knížete. O něco později byl politickou dohodou „zvolen“ papežem v 18 letech jako nejmladší papež v dějinách. Byl obviňován ze sexuální nevázanosti a z toho, že „proměnil Vatikán ve veřejný dům“. Byl dokonce i na svou dobu natolik krutý, že i Římané usilovali o jeho krev. Dopustil se incestu s vlastní matkou, v lateránském paláci provozoval harém, hrál hazardní hry s penězi vybranými od poutníků, své milostnice odměňoval zlatými kalichy, které pocházely z baziliky sv. Petra a znásilňoval ženy přímo v kostele sv. Jana Lateránského. Císař Ota I. Veliký mu napsal dopis a žádal jeho odstoupení: „Každý, ať duchovní nebo laik, obviňuje Tě z vraždy, incestu, svatokrádeže, křivopřísežnictví a pohanského života. Proto odstup ze svatého úřadu.“ Papež odpověděl exkomunikací. Nakonec byl souzen za to, že si za vysvěcení na kněze nechal platit, oslepil svého duchovního rádce, vykastroval kardinála (a přivodil tak jeho smrt) a byl obviněn z vraždy, křivé přísahy, svatokrádeže, krvesmilstva se svými příbuznými a z toho, že vzýval démony a na rozkaz císaře Oty I. Velikého byl 4. 12. 963 zbaven úřadu, sesazen a vyhnán z Říma. Po odjezdu císaře Oty I. se v lednu 964 vrátil, jeho nástupce utekl z Říma a Jan pobil 60 odpůrců. Podle jedné varianty 14. 5. 964 podlehl mozkové mrtvici a zemřel v posteli, kde byl se svojí milenkou. Druhá varianta je pravděpodobnější, totiž, že ho zabil manžel jedné nevěrné ženy, kterou s ním přistihl, papeže nepoznal a ubil ho kladivem. Historici po jeho smrti ironicky napsali: „Po dlouhé době zemřel zase jeden papež v posteli, bohužel ne ve své vlastní.“


132. Lev VIII. (Leo)

 • Civilní jméno: Leo   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 1. 3. 965   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: „6. 12. 963“ do: 1. 3. 965

Jedná se o dobu plnou zmatků. Doba trvání jeho pontifikátu je však sporná, zpochybňována je platnost jeho pontifikátu před smrtí Jana XII. (14. 5. 964) i po jeho smrti, kdy Římané zvolili za Janova nástupce Benedikta V. (22. 5. 964). Jasně se k legitimitě těchto papežů (či přesněji k legitimní délce jejich pontifikátů) nevyjadřuje ani oficiální vatikánská publikace.

Když byl sesazen Jan XII., císař Ota I. nechal zvolit za papeže laika, císařského archiváře. Přijetím úřadu bylo porušeno nařízení 95. papeže Štěpána IV., že laik nesmí být papežem. Přesto budoucí papež Lev VIII. obdržel jáhenské, kněžské a biskupské svěcení v jednom dni, sesazený Jan XII. ale ještě žil, takže Lev nastupuje do úřadu jako vzdoropapež. Po odchodu císaře se vrátil Jan XII. a Lev VIII. na začátku roku 964 uprchl k císaři Otovi. Lev VIII. se stal právoplatným papežem, vrátil se a na svatopetrský stolec nastoupil až 1. 3. 965. Než se stihl vrátit, Římané zvolili bez souhlasu císaře za papeže Benedikta V. Ten byl po návratu Lva VIII. donucen vzdát se svého neprávoplatného úřadu.


133. Benedikt V. (Benedictus)

 • Civilní jméno: Benedetto   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 4. 7. 965   Místo: Hamburk   Nyní stát: Německo   Pohřben: Katedrála Panny Marie, Hamburg, Německo, v r. 988 tělo přeneseno do staré basiliky sv. Petra, Řím, Vatikán, kde se v průběhu času ztratilo
 • Pontifikát od: 1. 3. 965 do: 23. 6. 965, kdy byl vyhnán

Též nazývaný Grammaticus - jazykovědec. Žil mravným a svatým životem. Zvolen 22. 5. 964 bez vědomí císaře. Po smrti papeže Lva VIII. 1. 3. 965 nastoupil do úřadu, ze kterého byl na rozkaz císaře Oty I. 23. 6. 965 sesazen a poslán do vyhnanství v Hamburku. Tam ho uctivě a se všemi poctami přijal arcibiskup Adaldago a ubytoval ho ve svém domě. Za týden papež zemřel 4. 7. 965. Jeho ostatky byly v roce 988 přeneseny císařem Otou III. do Říma, uloženy ve staré basilice sv. Petra. Při přestavbě chrámu se ztratily.


134. Jan XIII. (Ioannes)

 • Civilní jméno: Giovanni Crescentius   Narozen: 930 - 935   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 6. 9. 972   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Sv. Pavel za hradbami (S. Paolo fuori le Mura), Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 1. 10. 965 do: 6. 9. 972

Po nástupu do úřadu si vzal za úkol potlačit sílu italské šlechty. V tajném spiknutí byl zajat a odveden do Andělského hradu, později převezen do vězení v Kampánii, odkud se mu podařilo utéci. Za pomoci přátel se dostal zpět do Říma, kde se ujal svatopetrského stolce. Sestavil obřad svěcení zvonů a určil, aby každý zvon byl posvěcen na jméno Boží, anděla nebo nějakého světce. Tento obřad má platnost do dnešních dnů. Za jeho pontifikátu přišlo v r. 966 do Říma poselstvo českého knížete Boleslava I., které vedla jeho dcera Mlada (Milada) Přemyslovna. Ta v Římě vstoupila na dva roky do kláštera, přijala jméno Marie. Na Štědrý den v roce 967, Jan XIII korunoval syna Oty I. císařem (Oto II). Během pontifikátu řešil vzrůstající problémy s Východem.


Donus

neexistující osoba - fabulace. Vymyšlená postava ve 13. století. V některých pozdějších seznamech bývá uváděn jako vzdoropapež v r. 972. Jeho jméno se v dobových dokladech 10. století nikde nevyskytuje.


135. Benedikt VI. (Benedictus)

 • Civilní jméno: Benedictus   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Němec - Germán
 • Zemřel: 15. 6. 974   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) pravděpodobně stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 19. 1. 973 do: 15. 6. 974

Po smrti Jana XIII. se císař Ota I. rozhodl pro Benedikta, syna Hildebrandova, římští šlechticové chtěli za papeže Římana Franca, syna Ferruciova. Za necelý půlrok císař zemřel, čehož využila římská šlechta v čele s Crescentiem, bratrem zemřelého papeže Jana XIII. a v roce 974 papeže zajali a uvěznili. Vzápětí zvolili vzdoropapežem jáhna Franca, coby Bonifáce VII. Ten nechal současného papeže ve vězení uškrtit. Benedikt VI. potvrdil v roce 973 založení pražského biskupství.


Bonifác VII. - vzdoropapež

poprvé vzdoropapežem od: ?. ?. 973, po smrti císaře Oty I. do: ?. 7. 974, kdy uprchl z Říma; zemřel: 20. 7. 985

Civilním jménem Franco, pravděpodobně Francouz. Když syn císaře Oty I., Ota II. zjistil, co se stalo, táhl s vojskem na Řím. Bonifác VII. před ním uprchl do Konstantinopole, předtím ještě stihl vyloupit pokladnu ve vatikánské basilice sv. Petra.


136. Benedikt VII. (Benedictus)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 10. 7. 983   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) basilika Sv. Kříže Jeruzalémského (S. Croce in Gerusalemme) Řím, Itálie
 • Pontifikát od: ?. 10. 974 do: 10. 7. 983

Papež pocházel z toskánské šlechty. Nechal vyobcovat z církve vzdoropapeže Bonifáce VII. Podporoval mnišství a církevní reformy, v červnu 983 potvrdil sv. Vojtěcha za pražského biskupa. Zakázal simonii – svatokupectví. Jedná se o prodávání nebo kupování hodnot duchovních (svátosti, rozhřešení, odpustky, církevní moc, jurisdikce) za peníze, popřípadě protekci a různé služby.


137. Jan XIV. (Ioannes)

 • Civilní jméno: Petr z Pávie (Pietro Canepanova)   Narozen: ?   Místo: Pávie     Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 20. 8. 984   Místo: Andělský hrad, Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: ?. 11. 983 do: 20. 8. 984

Před svým zvolením papežem byl říšským kancléřem Otty II. Otto II. zemřel krátce po jeho zvolení papežem, Otto III. měl pouze 3 roky a nebyl schopný chránit postavení papeže Jana. Lidé z Říma se konečně cítili osvobozeni od nenáviděného císaře a požadovali římského papeže. Toho využil vzdoropapež Bonifác VII., který se vrátil z Konstantinopole, uzurpoval moc, právoplatného papeže nechal uvěznit a zemřít hladem.


Bonifác VII. - vzdoropapež

podruhé vzdoropapežem od: 20. 8. 984 do: 20. 7. 985

Smrt papeže Jana XIV. znamenala, že Bonifác VII. byl jediný zbývající papež, a tak opět dosedl na papežský trůn. Díky mnoha jeho zvěrstvům vypuklo vůči němu povstání a byl pravděpodobně zavražděn, jeho nahé tělo bylo totiž vláčeno ulicemi Říma.


138. Jan XV. (Ioannes)

 • Civilní jméno: Jan   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 7. 3. 996   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: ?. 8. 985 do: 7. 3. 996

V roce 993 jako první papež vyhlásil slavnostní kanonizaci - svatořečení. Kanonizoval augsburského biskupa Oldřicha (Ulricha), do té doby mohli svatořečit nové světce biskupové. Udržoval styky s kyjevským panovníkem sv. Vladimírem. V roce 996 Otto III. podnikl cestu do Itálie, aby se nechal od papeže korunovat císařem, ale než dorazil do Říma, Jan XV. zemřel.


139. Řehoř V. (Gregorius)

 • Civilní jméno: Bruno z Korutan   Narozen: 972   Místo: Stainach?   Nyní stát: Rakousko   Národnost: Němec
 • Zemřel: 18. 2. 999   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 3. 5. 993 do: 18. 2. 999

Synovec císaře Oty III., syn císařovy sestry a korutanského vévody Oty, benediktin v klášteře v Korveji. Po smrti Jana XV. byl ve věku pouhých 24 let zvolen (dohodou) papežem. Stal jedním z nejmladších papežů v historii. Řehoř V. se od svých předchůdců odlišoval vzorným způsobem života. Protože se blížil konec tisíciletí, s čímž byla v té době rozšířena spousta pověr a strach před koncem světa a Božím trestem, byla v něj vkládána velká naděje. Římská šlechta však byla nespokojená s papežem věrným císaři. Když roku 997 opustil Řím, jmenovala šlechta ve spolupráci s Byzancí Řeka Jana Philagata vzdoropapežem - Janem XVI. Řehoř uprchl do Pavie. Císař ale vzdoropapeže přepadl a uvrhl do vězení do konce života. Roku 998 se Řehoř V. vrátil zpět do Říma. Když se francouzský král Robert II. bez papežského souhlasu oženil se svou vzdálenou příbuznou, uvalil Řehoř nad celou zemí první interdikt – klatbu v dějinách. Papež zemřel ve věku 27 let na malárii, ale pravděpodobně byl otráven.


Jan XVI. - vzdoropapež

vzdoropapežem od: ?. 2. 997 do: ?. 2. 998 zemřel cca. 1001 ve Fuldě v Německu

Řek, civilním jménem Filagatós, narodil se v Rossanu v Itálii. Když se Oto III. vrátil z Itálie do Německa frakce italských šechticů v čele s Crescentiem, sesadila papeže Řehoře V. a s podporou byzantského císaře Basila II. zvolila vzdoropapežem Filagatóse. Vzpoura byla potlačena Otou III., Jan XV. uprchl z Říma, ale byl chycen vojáky. Janu XV. byl uřezán nos, uši, vyříznut jazyk a byl oslepen. Na přímluvu papeže Řehoře V., byl jeho život ušetřen a byl poslán do vyhnanství do kláštera ve Fuldě v Německu. Zde roku 1001 zemřel.


140. Silvestr II. (Sylvester)

 • Civilní jméno: Gerbert de Aurillac   Narozen: cca. 940   Místo: Belliac (Saint-Simon)   Nyní stát: Francie   Národnost: Francouz
 • Zemřel: 15. 5. 1003   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: bazilika sv. Jana v Lateránu (S. Giovanni in Laterano), Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 2. 4. 999 do: 15. 5. 1003

Gerbert z Aurillacu je považován za jednoho z největších učenců své doby. Byl významným matematikem, je autorem řady matematických prací. Připisuje se mu zavedení arabských číslic v Evropě. Seznámil se s jejich používáním ve Španělsku a dokázal z hlavy provádět výpočty, které byly velice obtížné pro ty, kteří uvažovali pomocí římských číslic. V Remeši sestrojil hydraulické varhany, které předčily všechny do té doby známé nástroje, kde vzduch musel být pumpován ručně. Zabýval se také tzv. horologií, což souvisí s problematikou měření času a vytvářením hodin. Okolo roku 996 vyrobil pro město Magdeburg mechanické hodiny - první přístroj tohoto typu, o němž se zachovaly záznamy. Jako papež Silvestr II. zahájil rozhodný boj proti široce rozšířeným praktikám svatokupectví a konkubinátu mezi duchovenstvem, trval na tom, že jenom schopný a bezúhonný muž se může stát biskupem. Toho se týká dogmatické pojednání De corpore et sanguine Domini.


141. Jan XVII. (Ioannes)

 • Civilní jméno: Giovanni Siccone   Narozen: ?   Místo: Řím?   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 6. 11. 1003   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: bazilika sv. Jana v Lateránu (S. Giovanni in Laterano), Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 16. 5. 1003 do: 6. 11. 1003

Siccone byl nominován na papežství římským šlechticem Crescentiem, který ovládal Řím, v opozici vůči Ottovi III. Než se stal Siccone knězem, byl ženatý, měl tři syny, kteří se později stali biskupy. Od tohoto papeže je chybné počítání papežů jménem Jan, protože Jan XVI. Filagatós byl vzdoropapež.


142 Jan XVIII. (XVII.) (Ioannes) viz. 141 papež Jan XVII.

 • Civilní jméno: Giovanni Fasano  Narozen: ?   Místo: Rapagnano   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: ?. 7. 1009   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Sv. Pavel za hradbami (S. Paolo fuori le Mura), Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 25. 12. 1003 do: ?. 6. nebo ?. 7. 1009

Stejně jako Siccone byl i Fasano nominován na papežství římským šlechticem Crescentiem, který ovládal Řím. Svůj pontifikát strávil převážně budováním církevní správy. Pověřil diecézi v Bambergu (Německo), aby sloužila jako základna pro misijní činnost mezi Slovany. Měl též velmi dobrý vztah k východní části církve. Nedlouho před smrtí odstoupil z úřadu a vstoupil do kláštera u sv. Pavla za hradbami, kde zemřel a byl pohřben.


143 Sergius IV.

 • Civilní jméno: Pietro Martino Boccapecora   Narozen: cca 970   Místo: Řím Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 12. 5. 1012   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Řím Sv. Jan v Lateránu (S. Giovanni in Laterano), Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 31. 7. 1009 do: 12. 5. 1012

Byl synem švece. Přestože pocházel z chudé rodiny, ve 34 letech se stal kardinálem a po abdikaci Jana XVIII. byl zvolen na jeho místo. Sergiovi IV., je přičítána pomoc Římanům v období hladomoru.


Řehoř VI - vzdoropapež

vzdoropapežem od: ? 5 1012 do: ?. 12. 1012

O jeho životě mimo období kdy, byl vzdoropapežem, se nezachovaly žádné zprávy. Řehoř se jeví jako oběť dvou významných římských rodů Tusculanů a Crescentanů. Po úmrtí Sergia IV. se k vládě v Římě dostala rodina Tusculanů, která zvolila a intronizovala nového papeže Benedikta VIII. Crescentané, kteří vládli městu již od dob císaře Otty III. zvolili do té doby neznámého Řehoře. Dlouho se spekulovalo o tom, zda byl vlastně uveden do úřadu, ale vzhledem k okolnostem, že se v Lateránském paláci usadil Benedikt, Řehořovo postavení se od počátku jevilo jako beznadějné. Uvědomil si svou pozici, dostavil se na dvůr krále Jindřicha II., kde protestoval proti vyhnání a žádal o uznání své legitimity. Jindřich II. mu přislíbil vyřešení situace, ale ve skutečnosti stál jednoznačně za Benediktem VIII., Benedictovo oficiální uznání bylo otázkou několika týdnů. Zklamaný Řehoř uznal svou prohru a od těch dob současně mizí z historie.


144. Benedikt VIII. (Benedictus)

 • Civilní jméno: Ioannes Theophylactus   Narozen: cca 980   Místo: Tusculum v Laziu   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 9. 4. 1024   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 18. 5. 1012 do: 9. 4. 1024

Pocházel z rodu hrabat tusculských. Byl bratrem 145. papeže Jana XIX. Zakázal manželství kněží a vyhlásil celibát. Papež podporoval mír v Itálii, spojil se s Normany a zasadil se o porážku Saracénů na Sardinii.


145. Jan XIX. (XVIII.) (Ioannes) viz. 141 papež Jan XVII.

 • Civilní jméno: Romanus Tuscolo   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: ? 8. (9.?) 1032   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 19. 4. 1024 do: ? 8. (9.?) 1032

Byl bratrem předchozího papeže Benedikta VIII. I když byl laik, přijal všechna svěcení během jednoho dne i přes odpor kardinálů. Protože byl laik, jeho jméno se nikde v církevních spisech neobjevuje až do zvolení papežem. Byl nakloněn dohodě o uznání cařihradského patriarchy všeobecným patriarchou východu a uznání papeže patriarchou západu. Tento návrh papeže a patriarchy odmítla obě jejich poselstva a k dohodě nedošlo. Intrikami jejich pověřenců byl z nepřijetí návrhu jedním poselstvím patriarcha obviněn u papeže a druhým poselstvím papež u patriarchy.


146. Benedikt IX. (Benedictus)

 • Civilní jméno: Teofylaktus III. Tuscolo   Narozen: ? ? 1012  Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • 1. pontifikát od: ? 8. (9.) 1032 do: ? 9. 1044

Pocházel z rodu hrabat tusculských. Jako jediný papež v dějinách vykonával svůj úřad třikrát. Jeho otec dosáhl machinacemi jeho zvolení už ve dvaceti letech. Byl nejmladším papežem v historii, zároveň lehce ovlivnitelným. Vedl neuvěřitelně nemravný život, historik Ferdinand Gregorovius o něm napsal: „Vypadalo to, jako by démon z pekla, v převleku kněze, obsadil stolec Petra a znesvětil posvátné tajemství náboženství…“ V roce 1044 byl lidem vyhnán z Říma. (pokračování životopisu jako 148. papež)


147. Silvestr III.

 • Civilní jméno: Giovanni dei Crescenzi – Ottaviani   Narozen: cca 1000   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 1062 nebo 1063   Místo: Sabina   Nyní stát: Itálie   Pohřben: místo neznámé
 • Pontifikát od: 13. nebo 20.1.1045 do: ? 3.1045

Po vyhnání Benedikta IX. z Říma byl papežem zvolen biskup ze Sabiny Jan, který přijal jméno Silvestr III. Po čtyřech měsících se vyhnaný papež Benedikt IX. vrátil do Říma, Silvestra III. sesadil a ten se vrátil zpět do Sabiny na úřad biskupa. Na první pohled se jeví Silvestr jako vzdoropapež, ale Vatikán jej uvádí jako legitimního papeže. Toto je možná dáno tím, že Benedikt IX. byl znovu zvolen, což by naopak svědčilo o tom, že druhý pontifikát Benedikta IX. by byl nelegitimní, protože Silvestra III. sesadil. Nicméně i druhý pontifikát Benedikta IX. Vatikán uznal.


148. Benedikt IX. (Benedictus)

 • Civilní jméno: Teofylaktus III. Tuscolo   Narozen: ? ? 1012   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • 2. pontifikát od: 10. 3. 1045 do: 1. 5. 1045

viz. předchozí pontifikát jako 146. papež

Po sesazení Silvestra III. vykonával svůj úřad pouhé dva měsíce. Rozhodl se oženit, abdigoval a svůj úřad prodal svému kmotrovi, který se stal jeho nástupcem jako Řehoř VI. (pokračování životopisu jako 151. papež)


149. Řehoř VI. (Gregorius)

 • Civilní jméno: Johannes Gratianus   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 1047 nebo 1048   Místo: Kolín nad Rýnem   Nyní stát: Německo   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) pravděpodobně katedrála sv. Tří králů, Kolín nad Rýnem, Německo
 • Pontifikát od: 1. 5. 1045 do: 20. 12. 1046

I když si Johannes Gratianus koupil papežský úřad, nebyla jeho cílem moc. Byl to zbožný a učený kněz, který se těšil všeobecné úctě. Úřad koupil pomocí sebraných peněz od věřících z toho důvodu, aby nastal v církvi klid. Bohužel místo aby nastal klid, vznikly nové nesváry, brzy se proti němu postavili jak sesazený Silvestr III., Tak odstoupivší Benedikt IX, který stále usiloval o moc. Požádal císaře Jindřicha III. o pomoc, který se dostavil do Sutri (cca. 50 km od Říma). Byla svolána synoda (20. 12. 1046), na které proti němu vystoupil i sesazený papež Silvestr III. Ten byl zbaven všech hodností a odsouzen dožít zbytek života v klášteře. I když Řehoř VI. tento střet ustál, byl obviněn ze svatokupectví, protože si úřad papeže koupil za peníze. Biskupové jej vyzvali k abdikaci. Řehoř VI. z vlastní vůle odstoupil v první den synody, tj. 20. 12. 1046 a odešel s císařem do Německa, kde zanedlouho umírá.


150. Klement II. (Clements)

 • Civilní jméno: Suidger von Morsleben   Narozen: cca 1005   Místo: Horneburg   Nyní stát: Německo   Národnost: Německá
 • Zemřel: 9. 10. 1047   Místo: Pesaro   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Katedrála v Bambergu, Německo
 • Pontifikát od: 24. 12. 1046 do: 9. 10. 1047

Byl zvolen na návrh římského krále Jindřicha III. na synodě v Sutri jako náhrada za papeže Řehoře VI., který odstoupil z úřadu. Klement II. zahájil vnitřní obrodu církve, přijal dekrety o svatokupectví (kupování si církevních hodností). Zanedlouho umírá na dehydrataci po průjmu. Při zkoumání jeho ostatků ve 20. století bylo zjištěno, že zemřel na otravu trihydrátem octanu olověného (olověný cukr). Jednalo se buď o otravu předávkováním, protože trihydrát se požíval na zastavení průjmu, nebo byl otráven.