SOUDCŮ

AUTOR KNIHY

Za autora knihy Soudců je považován Samuel.

DOBA A MÍSTO VZNIKU KNIHY

S ohledem na uvažovaného autora mohla být kniha Soudců sepsána v 11. století př. Kr. Samuel žil převážně v Rámě.

MATERIÁL PŮVODNÍHO RUKOPISU

Kniha Soudců byla pravděpodobně napsána klínovým písmem na hliněné tabulky. Protože v době sepsání knihy již existoval papyrus, mohlo být k zaznamenání knihy použito papyru.

DĚJINNÉ OKOLNOSTI VZNIKU KNIHY

Egypt

V Egyptě končí údobí tzv. Nové říše, poslední významný faraon Ramesse III.. ještě Egypt pozdvihl, pak však vládnou málo významní Ramessové. Za jejich vlády dochází v Egyptě k anarchii a rabování. Poslední z nich, Ramesse XI. je sesazen Hrihorem, prvním z velekněžské dynastie.

Mezopotámie

Nalézá se v tzv. středoasyrském období, významným vládcem je Tiglatpilesar I., za jehož vlády se Asýrie stala velmocí s vlivem za hranicemi Mezopotámie.

Řecko a Kréta

Řecko se nachází v období kulturního a hospodářského úpadku nazývaném temné období, trvající od 12. do 9. století před Kr. Předcházel mu pád Mykénské kultury a vpád Dórů a mořských národů.

Čína

V Číně začíná období dynastie Čou (1100 - 771 př. Kr.), kterou založil národní hrdina Wu-Wang, vůdce povstání, které svrhlo nehodného vladaře předešlé dynastie Šang.

Palestina

Izraelský národ se nalézá na konci údobí soudců a vstupuje do období králů. Poslední soudce Samuel pomazal Saula na krále poté, co si to přes Samuelovo varování vyžádali Izraelité. Izraelité bojují s Pelištejskými (Filištínští), kteří sídlí na západ od území Izraelitů, s Amalečany na jihu, Ammony a Moabity na východě.

Indie

Nalézá se ve védském období, je postupně obsazována Árji.

ADRESÁTI KNIHY

Kniha je určena především Židům. Naprosto zřetelně říká, co bude následovat, pokud se Izraelité odvrátí od jediného Boha. Poučení z ní mohou získat i současní křesťané. Bůh stále miluje člověka, dává mu však svobodu v jeho nápadech i tehdy, vedou-li do otroctví, do nesvobody. A ta nesvoboda nemusí být jen podrobením cizím národem, ale i podrobením se pýše, chamtivosti, necudnosti atd.

CÍL KNIHY

Spisovatel chtěl dokázat, že Bůh se chová k Izraelitům tak, jak se oni chovají k němu. Když Izraelité odpadnou od jediného Boha k cizím modlám, vydá je do rukou cizinců. Když se upřímně obrátí k Bohu, Bůh jim pošle vysvoboditele, soudce. Pojem soudce je zde mnohem širší, nejen soudí, ale i vládne, spravuje, dopomáhá ke spravedlnosti, ujímá se, vysvobozuje atd. Soudce se po vykonání svého poslání vrací domů k normálnímu životu.

STRUČNÝ OBSAH KNIHY

Po smrti Josuově neměli Izraelité v období "soudců", to je asi 400 let, trvalého vladaře. Vladaře (soudce) izraelitům Bůh dával, když je bylo třeba vysvobodit z poroby. V knize Soudců se opakuje schéma: odpad od Boha - vydání nepřátelům - nářek  -  vítězství a svoboda. Izraelité se v prostředí, kde zůstaly zbytky cizích národů, nechávají opakovaně svést k modlářství. Pokud se k soudcům počítá i Debora, Abimelech, Heli a Samuel, je soudců 16.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Dokumenty online


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Izraelští králové, [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://www.kubak.cz/Bible/Kralov-e.htm

Historical and Biblical Time Chart, [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://www.bible-history.com/resource/r_time.htm

Období Nové říše, [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://www.starovekyegypt.net/faraoni/novarise/index.php

Asýrie, [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Asýrie

Dějiny Řecka, [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dějiny_Řecka

Temné období, [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Temné_období

Období Nové říše, [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mořské_národy

Dynastie čínské historie , [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynastie_čínské_historie

Doba dynastie Čou, [on-line], [Citováno 10. 7. 2011]. Dostupné na: http://cina.yin.cz/historie/doba-dynastie-cou/

Sýria a Palestína, [on-line], [Citováno 15. 7. 2011]. Dostupné na: http://www.hannibal.szm.com/syria-palestina.htm

Dějiny Indie, [on-line], [Citováno 12. 7. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dějiny_Indie

Starověká Indie, [on-line], [Citováno 27. 5. 2011]. Dostupné na: http://referaty-seminarky.cz/staroveka-indie/

Ostatní dokumenty

HEJČL, Jan. Bible česká, Díl první, Svazek 1. Genesis - Judit. Redigoval Antonín Podlaha. Praha: Nákladem "Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1917