KNIHA EZDRÁŠOVA

AUTOR KNIHY

Za autora knihy Ezdrášovy je pokládán kněz Ezdráš, potomek Áronův. Narodil se pravděpodobně v babylonském zajetí a veřejně vystoupil v roce 458 př. Kr. V Babyloně měl možnost se seznámit s Mojžíšovým zákonem.

DOBA A MÍSTO VZNIKU KNIHY

Kniha Ezdrášova byla sepsána přibližně v letech 450 – 400 př. Kr., pravděpodobně v okolí Jeruzaléma, tj. na území znovu obydleném přistěhovalci z Babylonu.

MATERIÁL PŮVODNÍHO RUKOPISU

V době pobytu Ezdráše v Babylonii a v době sepsání knihy bylo v Babylonii rozšířené psaní na kůži, lze tedy předpokládat použití tohoto materiálu. Původní rukopis byl napsán pravděpodobně v hebrejštině a částečně v aramejštině.

ADRESÁTI KNIHY

Kniha je určena především Židům.

CÍL KNIHY

Kniha popisuje dějinné i náboženské události 1. století po návratu z babylonského zajetí.

STRUČNÝ OBSAH KNIHY

Perský král Kýros II. Veliký dal podle Božího vnuknutí vyhlásit, že ti, kdo jsou z národa izraelského, se mohou odebrat do Jeruzaléma a postavit Bohu - Hospodinu chrám. Vrátil Izraelitům i bohoslužebné nádobí, které zabavil král Nebukadnesar II., biblický král Nabuchodonosor. Tak se mohli ti, které král Nabukadnesar II. odvlekl do Babylonu, po 40 letech vrátit zpět do země zaslíbené. Nejprve postavili na základech původního oltáře nový oltář a na něm konali oběti. Asi po roce započali s obnovou chrámu. Když byla stavba chrámu v Jeruzalémě dokončena, pravděpodobně král Artaxerxes I. poslal do Jeruzaléma kněze a znalce zákona Ezdráše. S Ezdrášem přišli z Babylona do Jeruzaléma a jeho okolí další Izraelité. Ezdráš napravoval náboženský a manželský život Izraelitů, kteří se vrátili z Babylonu.

DĚJINNÉ OKOLNOSTI VZNIKU KNIHY

Egypt

V době sepsání knihy (přibližně v letech 450 - 400 př. Kr.) se Egypt nalézal v období vlády 27. dynastie (524 - 404 př. Kr.) a podléhal 1. perské nadvládě. Prvním vladařem tzv. perské dynastie byl Kambýsés, po kterém následovali Dárius I., Xerxés I., Artaxerxés I. a Dárius II. Kambýsés během 6 měsíců dobyl celý Egypt, nepodařilo se mu však dobýt Kuši. Jeho nástupce Dárius I. dokonale zorganizoval perskou říši včetně Egypta. Egypt rozdělil do šesti provincií, egyptské vojsko a loďstvo začlenil do perské armády. V posledních letech jeho vlády došlo v deltě ke vzpouře, kterou potlačil až Dáriův nástupce Xerxés I. Propustil egyptské úředníky a s Egyptem jednal jako se vzbouřenou provincií. Za vlády jeho nástupce (Artaxerxés I.) došlo k další vzpouře, ale byla Peršany potlačena. Přesto Peršané ztráceli moc nad západní částí delty. Za vlády posledního vladaře 27. dynastie došlo v Elefantíně, kde byla posádka židovských žoldnéřů, ke zničení židovského chrámu. Záminkou byla skutečnost, že v místě, kde byl uctíván beraní bůh Chnum, byla v židovském chrámě obětována jehňata, což těžce nesli Chnumovi kněží a ti přesvědčili místního perského velitele, aby židovský chrám srovnal se zemí.

Mezopotámie

V době sepsání knihy byla Mezopotámie součástí Perské říše. Toto období perské nadvlády nad Mezopotámií trvalo od roku 539 do 331 př. Kr.

Řecko a Kréta

V době sepsání knihy prošlo Řecko obdobím Periklovým (cca 444 – 429 př. Kr.) a částí období zápasu o nadvládu v Řecku (cca 430 – 360 př. Kr.). Kolem roku 445 př. Kr. do čela Athénského státu nastoupil veliký státník Perikles. Zavedl například losování místo voleb, aby zabránil vlivu silných. Areopágu ponechal pouze hrdelní soudnictví. Lidem bez práce poskytoval výdělek pomocí veřejných prací. Snažil se o smír se Spartou a o svolání mírového kongresu všech řeckých obcí. Athény se staly duševním střediskem celého Řecka. V letech 432 – 421 př. Kr. probíhala peloponnéská válka mezi athénským a spartským spolkem. V ní zemřel na mor státník Perikles. V roce 421 př. Kr. byl sice uzavřen se Spartou mír, ale zanedlouho se válka opět rozhořela, nyní jako válka dekelejská, a trvala až do roku 403 př. Kr. V roce 402 př. Kr. se uskutečnila výprava řeckých žoldnéřů do Asie. Cílem byla pomoc mladšímu bratru perského krále Artaxerxe Kýrovi. Kýros však padl a Řekové se vrátili zpět. Při vzpouře Kýrově mu pomáhali maloasijští Řekové. Ze strachu před pomstou Peršanů přibližně v roce 399 př. Kr. povolali do Malé Asie Spartu. Peršané však uplatili několik řeckých městských států a Sparťany zastavili. V roce 394 př. Kr. se s pomocí Peršanů maloasijští Řekové zbavili nadvlády Sparťanů. O osm let později se maloasijští Řekové opět dostávají pod nadvládu Peršanů.

V době sepsání knihy žily v Řecku tyto významné osobnosti: Anaxagoras, Sofoklés, Hérodotos, Eurípidés, Démokritos, Sókrates, Polygnot z Thasu, Hippokratés, Aristofanés.

Čína

V době sepsání knihy vládla v Číně dynastie Čou. Čína prožívala část období Východní Čou, nazývaného obdobím Jara a podzimu. Období Jara a podzimu však bylo již ve svém závěru a Čína přecházela do období Válčících států (kolem roku 403 př. Kr.) Významnou události v období kolem roku 450 př. Kr. byl rozpad království Tin na tři knížectví Chan, Wej a Čao (453 př. Kr.), kterým začal přechod do období Válčících států. Mezi významné kulturní události v době sepsání knihy patří pozorování Halleyovy komety v roce 467 př. Kr. a výpočet délky solárního roku 365 a 1/4 dne (444 př. Kr.). Z významných osobností starověké Číny lze do období sepsání knihy Kronik zařadit filosofa Muo-ti a tesaře, vynálezce, politika a státníka Lu-Pana (507 - 440 př. Kr.).

Palestina

Na začátku období sepsání knihy (v roce 445 př. Kr.) byl perským králem Artaxerxem I. zplnomocněn Nehemiáš k opravě Jeruzalémských hradeb. V tomto období pravděpodobně působil v Judsku kněz Ezdráš. Období perské nadvlády bylo pro izraelity dobou míru. Oficiálním jazykem perské správy byla aramejština. Aramejštinu přebírali i Izraelité, i když hebrejština se dále držela jako hovorový jazyk a jako jazyk pro přepis biblických textů.

Indie

V období blízkém době sepsání knihy vládla východní Indii dvě království, Magadhsko a Kósalsko. Prvním známým magadhským králem byl Bimbisára. Byl ale kolem roku 490 př. Kr. zavražděn svým synem Adžátašatru. Adžátašatru pak dobyl Kósalsko a vytvořil první velkou říši na indickém území. Významnou osobností Indie 2. poloviny 1. tisíciletí př. Kr. byl zakladatel jednoho z největších duchovních učení buddhismu Gautama Siddártha. Známý je pod jménem Buddha (což znamená Probuzený). Narodil se kolem roku 563 př. Kr. v Lumbiní na indicko-nepálském pomezí a zemřel v roce 483 př. Kr. Kolem roku 540 se narodil ve Vaišálí v Indii Vardhamána, přezdívaný Mahávíra nebo Džina, zakladatel džinismu, duchovního směru, který ale na rozdíl od buddhismu nepřesáhl hranice Indie.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Dokumenty online


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Antická řecká filosofie, [on-line], Poslední aktualizace 24. 1. 2014 [Citováno 22. 3. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Antická_řecká_filosofie

Čínská filosofie, [on-line], Poslední aktualizace 17. 3. 2013 [Citováno 27. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čínská_filosofie

Druhý chrám, [on-line], Poslední aktualizace 13. 7. 2014 [Citováno 15. 10. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Druhý_chrám

Dynastie čínské historie , [on-line], Poslední aktualizace 24. 4. 2013 [Citováno 27. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynastie_čínské_historie

Chrám v Bibli, Marie Klašková, [on-line], Poslední aktualizace 24. 11. 2006 [Citováno 15. 10. 2014]. Dostupné na: http://www.bible-cz.org/bibl_lit/725b.html

Lu-Pan , [on-line], Poslední aktualizace 5. 4. 2013 [Citováno 27. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu_Pan

Mezopotámia, [on-line], Poslední aktualizace 13. 1. 2014 [Citováno 19. 1. 2014]. Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Mezopotámia

Válčící státy, [on-line], [Citováno 27. 7. 2013]. Dostupné na: http://cina.yin.cz/historie/valcici-staty/

Ostatní dokumenty

DORAZIL, Otakar. Světové dějiny v kostce. Praha: nakladatelé Toužimský a Moravec, 1947

FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, ISBN: 978-80-7422-007-4

HEJČL, Jan. Bible česká, Díl první, Svazek 1. Genesis - Judit. Redigoval Antonín Podlaha. Praha: Nákladem "Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1917

KRÁSA, Miloslav a MARKOVÁ, Dagmar a ZBAVITEL, Dušan. Indie a Indové, od dávnověku k dnešku. Praha: Vyšehrad, 1997, ISBN: 80-7021-216-0

LAMAIRE, André. Dějiny hebrejského národa. Z francouzského originálu přeložil Josef Mlejnek. Praha: Nakladatelství ERM, 1994, ISBN: 80-901477-6-3

WATTERSON, Barbara. Egypťané. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, ISBN: 80-7106-774-1

Kolektiv autorů. Abúsír-Tajemství pouště a pyramid. Národní muzeum - Náprstkovo muzeum, 2004, ISBN: 80-7036-170-0

TRIGGER, B. G. a kol, Starověký Egypt - dějiny společnosti. Praha: Nakladatelství Volvox Globator, 2005, ISBN: 80-7207-535-7