NUMERI

AUTOR KNIHY

Za autora celého Pentateuchu, jehož součástí je i kniha Numeri (někdy také nazývaná Čtvrtou knihou Mojžíšovou), je obvykle považován Mojžíš. Existuje hypotéza, že Pentateuch byl vytvořen redakční prací neznámých autorů. Podrobněji je tato hypotéza i její kritika popsána v pojednání o autoru knihy Genesis. Mojžíš žil přibližně v době od roku 1575 př. Kr. do roku 1210 př. Kr. Délka jeho života je odhadována na 120 let.

DOBA A MÍSTO VZNIKU KNIHY

Vyjdeme-li z autorství Mojžíšova, je třeba dobu vzniku knihy klást do údobí 15. až 12. století př. Kr. Místem vzniku je Palestina.

MATERIÁL PŮVODNÍHO RUKOPISU

Kniha Numeri byla pravděpodobně napsána klínovým písmem na hliněné tabulky. Protože v době sepsání knihy Numeri již existoval papyrus, mohlo být k zaznamenání knihy Numeri použito papyru.

DĚJINNÉ OKOLNOSTI VZNIKU KNIHY

Dějinné okolnosti vzniku knihy Numeri jsou obdobné, jako u ostatních knih Pentateuchu.

Egypt

Egypt se nacházel v období 18. dynastie a byl významnou mocností tehdejšího světa. 18. dynastie je první dynastií z období nazývaného Nová říše. O tomto období jsou, díky četným nálezům, největší znalosti. Rovněž je hojně beletristicky zpracované. Dochází k rozmachu kultu boha Amona, k obrovskému rozmachu hospodářskému a kulturnímu. První panovník dynastie Ahmose I. vyhání Hyksósy a provádí rozsáhlé reformy státní správy a obnovuje hospodářskou stabilitu. Thutmós IV. uzavírá smlouvu s Chetity. Posledním panovníkem dynastie je Haremheb.

Mezopotámie

Území Mezopotámie (území mezi řekami Eufratem a Tigridem), dnes přibližně území Iráku, se nacházelo v období tzv. středoasyrské říše.

Asýrie sjednotila a ovládla Babylón ve 13. stol. př. Kr. - panovník Tiglatpilesar I. rozšířil území až do Sýrie s fénickými městy. Postavil řadu staveb, vydal zákoník regulující život paláce a harému, řešil právo a postavení žen (např. přísné tresty za potrat, nevěru, svedení). Žena je absolutně podřízena muži.

Řecko a Kréta

Řecko nebylo jednolitým státem, ale bylo tvořeno tzv. městskými státy, které měly vztahy mezi sebou upravené smlouvami. Někdy však spolu krutě bojovaly. Jedním z městských států tehdejší doby byly Mykény. Ty se velice rychle učily od tehdy vyspělé a zejména obchodně mocné Kréty a vzniká pozoruhodná krétsko-mykénská kultura. Mimochodem, Kréta byla velice mírumilovná, nenalézají se na ní žádné pevnosti a hrady.

Čína

Z 18. – 11. stol. př. Kr. pochází první doložená čínská dynastie Šang, pro kterou se později vžilo označení Jin. V 11. – 8. stol. př. Kr. se do popředí dostala dynastie Čou. O těchto dynastiích není mnoho zpráv. Jedinými památkami jsou věštírny a nápisy na želvích krunýřích a kostech zvířat, což jsou především odpovědi věštíren na dotazy vládců.

Palestina

Historicky je Palestina území rozkládající se mezi středozemním mořem a Jordánem. V Bibli je území nazýváno Kanaan. Bylo osídleno indoevropským národem Pelištejců (bibliští Filištínští), znalým zpracování železa. Pelištejci vybudovali město Jeruzalém. Od 13. stol. př. Kr. sem pronikají hebrejské kmeny.

Indie

Starověká Indie se rozkládala v povodí řeky Indu a jeho přítoků, dnes území Indické republiky, Pákistánu a Bangladéže. V roce 2300 př. Kr. vzniká v Indii harappská civilizace. Nálezy z této doby ukazují na vynikající stavitelství. K úpadku došlo v 17. století př. Kr. Přibližně od 14. století př. Kr. proniká do Indie až k povodí Gangy indoevropský kmen Árjů a zahajuje éru védské kultury.

Adresáti knihy

Kniha je určena především Židům.

Cíl knihy

Cílem knihy je zaznamenat zejména další zákony a dějiny putování Izraelitů do zaslíbené země. Kniha svědčí o tom, jak Bůh žárlivě střeží věrnost Izraelitů a jak trestá nevěrnost.

Stručný obsah knihy

V této knize Bůh nařizuje spočítat všechny izraelské muže od 20 let nahoru. Na jeho příkaz jdou Izraelité na výzvědy do Kanaanu. Objeví bohatou zemi, kde žijí silní lidé, kde jsou veliká a opevněná města. Izraelité nedůvěřovali Božímu příslibu, že je uvede do země Kanaan, reptali a chtěli se vrátit do Egypta. Bůh je proto potrestal tak, že ti, kdož jsou starší dvaceti let a byli sečteni při sčítání, nevejdou do zaslíbené země. Budou chodit čtyřicet let po poušti a zemřou tam. Když část lidu bez svolení odešla do Kanaanu, byli tam všichni pobiti. Hospodin trestá i další vzpoury Izraelitů. Trestá i Mojžíšovu a Áronovu nedůvěru. Ti dvakrát, místo jednou, jak pravil Hospodin, uhodili holí do země, aby vytryskl pramen vody. Potrestáni jsou tím, že také nevejdou do země Kanaan.

Bůh dává Izraelitům další zákony jak pro život národa, tak pro bohopoctu. Izraelité doputovali do kraje u Jordánu.

 

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Dokumenty online


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Papyrus. [on-line], Poslední aktualizace 10. 4. 2011. [Citováno 10. 5. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Papyrus

Historie Egypta, [on-line], [Citováno 25. 5. 2011]. Dostupné na: http://faraon.wz.cz/historie/vlada2.htm

Hlava C: Starověk - Staroorientální státy (asi 3 500 - 1 100 př. Kr.), Kapitola 2: Dějiny Mezopotámie, [on-line], [Citováno 26. 5. 2011]. Dostupné na: http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0102-dejiny-mezopotamie-akkadska-rise-sumerska-rise-babylon.php

Starověký Egypt a jeho historie, [on-line], [Citováno 25. 5. 2011]. Dostupné na: http://www.starovekyegypt.net/download/prehled.pdf

Dějiny starověké Číny, [on-line], [Citováno 26. 5. 2011]. Dostupné na: http://www.hlle.xf.cz/china.htm

Palestina, [on-line], Poslední aktualizace: 9. 3. 2007, [Citováno 26. 5. 2011]. Dostupné na: http://czech-wikipedia.wiki-site.com/p/a/l/Palestina.html

Hlava C: Starověk - Staroorientální státy (asi 3 500 - 1 100 př. Kr.), Kapitola 5: Dějiny východního Středomoří - Fénicie a Palestina, Dějiny Palestiny, [on-line], [Citováno 26. 5. 2011]. Dostupné na: http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0105-dejiny-vychodniho-stredomori-fenicie-a-palestina.php

Starověká Indie, [on-line], [Citováno 27. 5. 2011]. Dostupné na: http://referaty-seminarky.cz/staroveka-indie/

Starověk - Starověká Indie, [on-line], [Citováno 27. 5. 2011]. Dostupné na: http://historika.fabulator.cz/Starověká_Indie.html

Pictorial explanations of the Bible with helpful written comments.Timelines, [on-line], [Citováno 27. 5. 2011]. Dostupné na: http://www.bibleview.org/en/Timelines/

 

Ostatní dokumenty

HEJČL, Jan. Bible česká, Díl první, Svazek 1. Genesis - Judit. Redigoval Antonín Podlaha. Praha: Nákladem "Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1917