1. Petr

 • Narozen: ?   místo: Betsaida   Nyní stát: Izrael   Národnost: Žid
 • Zemřel: 29. 6. 64 nebo 67   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Bazilika sv. Petra, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: cca od r. 67 do: cca79

Petr, vlastním jménem Šimon, apoštol Ježíše Krista. Povoláním byl rybář. Od Ježíše dostal jméno Kefas - skála, to je řecky Petros. Papežem byl cca 37 let. Již v roce 50 předsedal apoštolskému sněmu v Jeruzalémě. Za Neronova pronásledování byl ukřižován hlavou dolů. V r. 1939 archeologové pod podlahou basiliky sv. Petra objevili Petrův hrob. Je v podzemí pod hlavním oltářem basiliky, a že se skutečně jedná o Petrovy kosti, dotvrzují další objevy z r. 1956, kdy antropologická analýza prokázala, že jde o kosti muže z I. století ve věku 60-70, které se našly zabalené v látce ze zlata a purpuru, ve výklenku obloženém mramorem s nápisem "Petrus eni" - "zde je Petr". Patologové složili celou kostru až na chodidla. Jejich nepřítomnost si vyložili tak, že při ukřižování hlavou dolů bylo tělo vojákem uříznuto u chodidel, a tím sňato z kříže. Petr byl pohřben do hrobu na východním úpatí vatikánského pahorku. Nad hrobem prý vznikl nejprve malý zděný památník. Nad hrobem byl později postaven chrám sv. Petra.


2. Linus

 • Narozen: ?   Místo: Volatera   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: cca 23. 9. 78 - 79   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: vatikánský svah poblíž apoštola Petra, tělo nenalezeno, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: cca od r. 64 - 69 do: 23. 9. 78 nebo 79

Narodil se Volateře v Tokánsku. Byl žákem apoštola Petra, byl pokřtěn a posvěcen apoštolem Petrem na biskupa. Zastupoval jej v Římě po dobu jeho nepřítomnosti a po Petrově ukřižování byl zvolen jeho nástupcem, římským biskupem. Jako římský občan byl popraven mečem. Podrobnější zprávy o životě Lina nemáme. Jeho pontifikát byl za pohnuté doby, v níž docházelo k mnohým vzpourám v římské říši a též k pronásledováním křesťanů.


3. Kletus (Anacletus, Anaklét)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Řek?
 • Zemřel: cca 88   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: tělo nenalezeno
 • Pontifikát od: cca od r. 78 - 79 do: cca 88

Římský občan, pocházel z Atén, posvěcen na biskupa sv. Petrem jako výpomocný biskup na předměstí Říma, navštěvoval šlechtické rodiny a ty úspěšně evangelizoval. Vynikal učeností a svatým životem. Během pontifikátu pomáhal zotročeným Židům dovlečeným po rozboření Jeruzaléma. Rozdělil Řím na 25 církevních obvodů (farností) a přidělil jim presbytery (kněze). Dle tradice zemřel mučednickou smrtí za císaře Domitiana. V Římském martyriologiu se původně nacházela vzpomínka na Anakléta i Kleta, kde se oba uváděli jako papežové. Až později se zjistilo, že chyba vznikla při opisování seznamu papežů.


4. Klement I.  (Clemens)

 • Narozen: ?   Místo: Řím?   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: cca 101   Místo: Chersonesos, Krym   Nyní stát: Rusko   Pohřben: Katedrála sv. Ducha, Hradec Králové, Česká republika
 • Pontifikát od: cca 88 do: cca 101

Vysvěcen na pomocného biskupa sv. Petrem (s Linem a Kletem), přivedl mnoho římských rodin ke křesťanství. Na rozkaz císaře Trajana byl vyhnán v r. 97 do Chersonesu na Krymu, kde pracoval v mramorových dolech a sloužil odsouzeným křesťanům. Podle legendy zachránil odsouzence od nedostatku vody. Měl vidění beránka hrabajícího kopýtkem na skále. Na tom místě objevili pramen vody. Zázrak se rychle rozšířil mezi pohany a mnoho z nich přijalo křest. Císař Traján nechal Klementa vhodit do moře s kotvou přivázanou na krk. Krymští křesťané vylovili jeho tělo a pohřbili. Jeho ostatky našel sv. Cyril a Metoděj v 9. století a donesli je do Říma, kde byly slavnostně pohřbeny v kostele, který mu byl zasvěcen (chrám sv. Klimenta). Biskup Jan Vratislav z Mitrovic získal v roce 1737 pro katedrálu sv. Ducha v Hradci Králové od papeže Klimenta XII. vzácný dar – a to ostatky (tělo) sv. Klimenta s dokládající listinou papeže Klimenta XII. Tělo sv. Klementa vyzvedli z hrobu a v roce 1737 přivezli z Říma do Hradce Králové. V Římě byla nechána malá část relikvie. Sv. Klement je jediný papež, jehož ostatky jsou uloženy na našem území.


5. Evaristus  (Evaristós)

 • Narozen: ?   Místo: Betlém   Nyní stát: Izrael   Národnost: Řek, Žid?
 • Zemřel: 26. 10. 105   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: tělo nenalezeno
 • Pontifikát od: cca 98 – 101 do: 26. 10. 105

Raně křesťanské zdroje nám nenabízejí žádné autentické údaje o jeho životě. V knize papežů „Liber Pontificalis“ se uvádí, že pocházel z řecké rodiny a byl synem řeckého Žida z Betléma. Připisuje se mu nařízení, aby nejen v Římě, ale v každém biskupském sídle bylo sedm jáhnů. Dále údajně z jeho rozhodnutí pochází i to, že sňatky mají být veřejně posvěcovány knězem. Zemřel mučednickou smrtí.


6. Alexandr I.  (Alexander)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 3. 5. 115   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Kalixtovy katakomby, později tělo přeneseno do Basiliky sv. Praxedy, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 105 do: 3. 5. 115

Alexandr I. byl zřejmě prvním papežem, kterého si křesťané zvolili hlasováním. Období jeho pontifikátu není úplně jasné. Býval zaměňován s Alexandrem mučedníkem z dalšího století a zprávy o něm nejsou dostatečně doloženy. Pro určité historické nejasnosti není už v martyrologiu citován. Dle knihy papežů „Liber Pontificalis“ skončil mučednickou smrtí stětím mečem na Via Nomentata v Římě 3. května společně s římským prefektem Hermem.


7. Sixtus I.

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: cca 125   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: tělo nenalezeno
 • Pontifikát od: 115 do: cca 125

V nejstarších dokumentech je jeho jméno psáno jako Xystus, což v řečtině znamená oholený. Podle knihy papežů „Liber Pontificalis“ pocházel z Říma a jeho otec se jmenoval Pastor. Za jeho pontifikátu vznikly křesťanské obce ve Španělsku, Galii, Germánii, v Egyptě a Asii. Někde je udáváno, že byl sťat u silnice appijské, ale jiné zprávy jeho mučednictví popírají. Martyrologium se o něm nezmiňuje. Také o jeho hrob bylo více sporů. Měl být pohřben ve Vatikánu, ale v XVI. století se v Altari, v katedrále našla olověná rakev s nápisem: „Zde je uloženo tělo sv. Sixta I., papeže a mučedníka.“ Sem měla být převezena v r. 1132. Některé prameny naopak tvrdí, že jeho ostatky se stále nacházejí v Bazilice sv. Petra.


8. Telesforus  (Telesphorus)

 • Narozen: ?   Místo: Terranova da Sibari?   Nyní stát: Itálie   Národnost: Řek
 • Zemřel: cca136 - 137   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: tělo nenalezeno
 • Pontifikát od: cca 125 do: cca 136 - 137

Jeho pontifikát začal za vlády císaře Hadriána a skončil v průběhu vlády Antonina Pia. Žil jako emerita mezi egyptskými a palestinskými poustevníky. Za Hadriánova pronásledování přišel do Říma a stal se tam vlivným členem křesťanské obce, roku 125 byl zvolen nástupcem Sixta I. Během svého působení v čele církve se musel potýkat s rostoucím počtem heretiků. Vydal nařízení o zachovávání postu před Velikonocemi, do mše zařadil pro některé dny zpěv „Glória“ a zavedl tři mše o svátku Narození Páně - půlnoční jako oslavu narození, jitřní na připomínku pastýřů a další zaměřenou na naše vykoupení, které bylo důvodem tohoto narození.


9. Hyginus

 • Narozen: ?   Místo: Atény   Nyní stát: Řecko   Národnost: Řek
 • Zemřel: cca 140   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: tělo nenalezeno
 • Pontifikát od: cca 136 - 137 do: cca 140

Za svého pontifikátu odsoudil gnostické bludy Valentýna a Cedrona a ustanovil rozdělení duchovních povinností. Nařídil při křtu přítomnost kmotra, který má dbát o řádnou křesťanskou výchovu dítěte. Rovněž ustanovil přítomnost kmotra při biřmování.


10. Pius I.

 • Narozen: ?   Místo: Aquiela   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: cca 155   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: tělo nenalezeno
 • Pontifikát od: cca 140 do: cca 155

Do Říma přišel se svým bratrem Hermem (Hermův pastýř) a stal se členem kněžského římského sboru. Po mučednické smrti papeže Hygina byl zvolen do vedení římské církve. Určil slavit památku Vzkříšení Páně na první neděli po 14. nisanu, to je po jarním úplňku, upevnil jednotnou kázeň mezi duchovními osobami. Papež exkomunikoval gnostiky Valentýna a Cedrona.


11. Anicet  (Anicetus)

 • Narozen: ?   Místo: Emmesa   Nyní stát: Sýrie   Národnost: Syřan
 • Zemřel: 17. 4. 167 - 168   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: tělo nenalezeno
 • Pontifikát od: cca 155 do: 17. 4. 167- 168

Anicet rázně vystoupil proti heretikům. Odsoudil montanismus a vedl aktivní diskusi s gnostiky a marcionisty. Podle seznamu papežů „Liber Pontificalis“ zakázal nosit kněžím dlouhé vlasy, jak to nařídil již Anaklét. Pravděpodobným důvodem je to, že dlouhé vlasy nosili právě gnostici. Zemřel za pronásledování Marka Aurelia mučednickou smrtí.


12 Soter  (Soterius)

 • Narozen: ?   Místo: Fondi   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: cca 175   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Kalistovy katakomby, od 9. stol. Basilika San Martino in Monti, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: cca 167- 168 do: cca 175

O jeho životě toho není mnoho známo, protože za jeho života probíhalo intenzivní pronásledování. Ujímal se uvězněných křesťanů, zejména odsouzených k nuceným pracím v dolech. Dochoval se dopis korintského biskupa Dionýsia vysoce oceňující tuto činnost. Podle tradice zemřel jako mučedník.


13. Eleutherus  (Eletherius)

 • Narozen: ?   Místo: Nikopole v Epiru   Nyní stát: Řecko   Národnost: Řek
 • Zemřel: 189   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: tělo nenalezeno
 • Pontifikát od: cca 175 do: 189

Za jeho pontifikátu prožívala církev v Římě relativně klidné období. Za pontifikátu papeže Eletherusa byl řešen postoj církve k montanismu, který byl církví odmítnut. Potvrdilo se, že církev má jasně definovanou hierarchickou strukturu, v čele s papežem jako arbiterem v otázkách etiky a víry. Eleutherius patrně také s definitivní platností zavrhl v křesťanských domácnostech židovské zvyky čistých a nečistých pokrmů.


14. Viktor I. (Victor I.)

 • Narozen: ?   Místo: ?   Nyní stát: Tunis   Národnost: Ital
 • Zemřel: 199   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: tělo nenalezeno
 • Pontifikát od: 189 do: 199

Od jeho pontifikátu mají všichni papežové (mimo 19. papeže Antera) latinská jména. Latina vytlačila úřední řečtinu. Viktor I. také zavedl latinské bohoslužby. Až do té doby byly mše slouženy v řečtině. Také pastýřské listy, teologické spisy a korespondenci psal papež latinsky, neboť latina byla užívána v severní Africe, odkud pocházel. Rozhodl spor a potvrdil slavení Velikonoc po prvním jarním úplňku, zemřel mučednickou smrtí za císaře Septima Severa v Římě.


15. Zefyrin  (Zefyrinus)

 • Narozen: ?   Místo: ?   Nyní stát: ?   Národnost: ?
 • Zemřel: 20. 12. 217   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Kalistovy katakomby, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 199 do: 20. 12. 217

Prostý, nesečtělý Říman, o němž mnozí podle jména soudí, že byl jedním z propuštěných otroků. Musel čelit tvrdému pronásledování za císaře Septima Severa. Navíc rostlo množství heretiků a odpůrců ve vlastních řadách. Mezi papežovými kritiky nejdůrazněji vystupoval Hippolyt. Zefyrina popisoval jako prostého nevzdělaného muže bez praxe v církevních záležitostech. Obviňoval ho z laxního přístupu k vedení církve a z nedůsledného postupu vůči heretikům. Také papežovo rozhodnutí, že exkomunikovaní hříšníci (i heretici) se mohou vrátit do lůna církve, pokud prokáží účinnou lítost a přijmou přísné tresty za své prohřešky, bylo pro Hippolyta a jeho žáky zcela nepřijatelné. Tyto problémy Zefyrinus vcelku úspěšně překonal a zabezpečil církev proti heretikům, jmenovitě montanistům.


16. Kalixt I.  (Callistus I.)

 • Narozen: ?   Místo: ?   Nyní stát: ?   Národnost: ?
 • Zemřel: 14. 10. 222   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Calepodiovy katakomby, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 217 do: 14. 10. 222

Žil původně jako otrok u římského patricia Karpofora. Vedl směnárnu svého pána. Jednou mu byly peníze ukradeny a on měl z trestu takový strach, že se pokusil o útěk. Byl chycen a v okovech pracoval ve mlýně. Později byl přeložen na těžší práci do dolů v Sardinii. V té době 14. papež Viktor sestavil seznam křesťanů, kteří pracovali v dolech jako otroci. Seznam předal křesťance Marcianě, manželce císaře Septimia Severa, který propustil otroky z dolů a přijal je za svobodné římské občany. Stal se jáhnem papeže Zefyrina a dostal od něho za úkol uspořádat křesťanský hřbitov (katakomby, pojmenované Kalixtovy). Kalixt se stal po Zefyrinusovi papežem a za něho došlo k prvnímu schizmatu r. 217. Kalixt I. umožnil druhé pokání pro hříchy sexuální povahy, ačkoli byly dosud smilstvo, vražda a odpad od víry považovány za smrtelné hříchy, které se církev neodvažovala promíjet. Kromě toho dal nižším duchovním možnost svobodně uzavírat sňatek a připustil, aby se urozené Římanky mohly vdát za níže postavené osoby či dokonce otroky. To sice římské zákony nepřipouštěly, ale opatření mělo praktický důvod, neboť nemožnost uzavřít takovýto sňatek vedla často k vraždám nechtěných novorozených dětí. To se nelíbilo Hyppolitovi a on se nechal zvolit papežem, od skupiny, která se držela rigidního učení, zvláště v oblasti sexuální morálky. Kalixt při dalším pronásledování křesťanů byl mučen a vhozen do studny.


Hyppolit - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 217 do: 235

Pocházel pravděpodobně z Malé Asie nebo z Alexandrie, byl žákem sv. Ireneje a za papeže Viktora I. (189-199) zaujímal významné postavení jako teolog a církevní spisovatel. Když se stal papežem bývalý otrok Zefyrin (199-217) a za nejbližšího spolupracovníka si vybral jáhna Kalista (také propuštěného otroka), vyčítal mu Hippolyt nepřesné vyjadřování o třech božských osobách, jeho vlastní výroky však v tomto ohledu také nebyly zcela správné. Po jeho smrti (217) neuznal volbu nového papeže Kalista I. a přešel do otevřeného odboje. Stavěl se proti přijímání kajících odpadlíků zpět do církve a proti manželským sňatkům svobodných žen s otroky. Jako první vzdoropapež setrval v opozici i proti dalším dvěma papežům. Před svou mučednickou smrtí však vyzval své stoupence k obnovení jednoty.Při pronásledování křesťanů odsouzen do vyhnanství na Sardinii, společně s 18. papežem Ponciánem, se kterým se později smířil, vzdal se biskupské hodnosti, uznal papeže Ponciána a odstoupil z úřadu. Oba zemřeli mučednickou smrtí. Jako světec byl uctíván hned po své smrti.


17. Urban I.  (Urbanus I.)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 23. 5. 230   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Praetextovy katakomby, 20. 7. 818 tělo přeneseno do Basiliky sv. Praxedy, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 222 do: 23. 5. 230

Údajů o jeho životě je známo velmi málo. Za Urbanova pontifikátu pokračovaly spory se vzdoropapežem Hippolytem, protože Urban I. zastával názory svých předchůdců Zefyrina a Kalixta I. Papež zemřel pravděpodobně mučednickou smrtí. Někteří učenci se domnívají, že hrob nalezený při vykopávkách v Praetextatových katakombách na Via Appia v Římě je hrobem Urbana, biskupa z římského předměstí, který už dříve mohl pokřtít Valeriána a snad být i mučedníkem. Hrob papeže Urbana I. byl prý v papežské kryptě Kalixtových katakomb (přímo naproti). U nejspodnějšího hrobu byl nalezen náhrobní kámen, který sloužíval za oltář a na něm řecký nápis "Oyrbanos" s okrouhlou značkou vysvětlovanou jako biskupská zkratka. Ostatky papeže Urbana byly 20.7. 818 papežem Paskálem I. přeneseny do chrámu sv. Praxedy.


18. Poncián  (Pontianus)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: prosinec 237   Místo: Sardínie   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Kalixtovy katakomby, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 21. 7. 230 do: 28. 9. 235

Podle knihy papežů „Liber Pontificalis“ pocházel Poncián z Říma a jeho otcem byl Calpurnius. O Ponciánově životě neexistují téměř žádné informace. V září roku 235 byl Poncián spolu s dalšími církevními představiteli, včetně vzdoropapeže Hyppolita, na příkaz císaře Maximina Thráka zatčen a odsouzen k nuceným pracím v dolech na Sardinii (zde se usmířil s Hyppolitem). Aby Řím nezůstal bez biskupa a katolická církev bez vůdce, Poncián 28. září 235 rezignoval na svou funkci a umožnil tak volbu svého nástupce. V prosinci r. 237 na následky nelidských podmínek umírá. Ostatky Ponciána byly papežem Fabiánem převezeny do Říma a pohřbeny v Kalixtových katakombách.


19. Anterós  (Anterus)

 • Narozen: ?   Místo: ?   Nyní stát: Řecko   Národnost: Řek
 • Zemřel: 3. 1. 236 Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Kalixtovy katakomby, v 9. stol. tělo přeneseno do Basiliky sv. Praxedy, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 21. 11. 235 do: 3. 1. 236

O jeho životě mnoho nevíme, jeho pontifikát trval pouhých 43 dní. Stal se obětí pronásledování za císaře Maximina Traxe.


20. Fabián  (Fabianus)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 20. 1. 250   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Kalixtovy katakomby, později tělo přeneseno do staré basiliky sv. Petra, od 9. stol. Basilika sv. Praxedy Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 10. 1. 236 do: 20. 1. 250

Po smrti papeže Antera se konala volba nového římského biskupa. Fabián k ní přišel jako jeden z řady prostých křesťanů, který neměl žádné ambice, ani šanci být zvolen. Podle Eusebia z Caesareje, usedla v průběhu volby na Fabiánově hlavě holubice. To bylo všeobecně přijato jako Boží znamení a Fabián byl neprodleně zvolen papežem. Fabián přitom patří mezi nejvýznamnější papeže v raných dějinách církve. Byl umučen při prvním systematickém pronásledování křesťanů 20. 1. 250. Papež Fabián byl patrně sťat. Je pohřben v Kalixtových katakombách. Jeho původní hrob z řeckým nápisem „FABIANOS EPI, UTR“ (Fabián, biskup a mučedník) nalezl archeolog Giovanni de Rossi v roce 1850.


21. Kornelius  (Cornelius)

 • Narozen: ?   Místo: ?   Nyní stát: ?   Národnost: ?
 • Zemřel: 20. 6. 253   Místo: Centum Cellae (Civitavecchia)   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Centum Cellae, na poli u domu Capracora, později tělo přeneseno do Kalixtových katakomb, poté od 9. stol. kostel Panny Marie v Zátibeří, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 15. 3. 250 do: 20. 6. 253

Řešil otázku odpadlíků ve víře během pronásledování, přikláněl se k odpuštění a mírnosti. Souhlasil s návratem odpadlíků do církve po vykonaném pokání. Kněz Novatián učil, že v církvi musí být jen čistí (katharoi). Postavil se proti papeži. Roku 251 menšina zvolila Novatiana jako vzdoropapeže. Za císaře Treboniana Galla, byl při pronásledování vypovězen do přístavu Centum Cellae. Má titul mučedníka, i když nebyl popraven.


Novacián - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 251 do: cca 258

Když došlo k volbě papeže, Novacián nebyl zvolen, jak sám předpokládal, ale papežem se stal Kornelius. Pro Novaciána to byl důvod ke konfliktu s novým papežem. Využil toho, že v církvi nebyl jednotný názor na opětovné přijímání křesťanů do církve, těch, kteří neobstáli během pronásledování. Novacián zastával přísné stanovisko o nepřijímání odpadlíků do církve na rozdíl od „benevolentního“ papeže. Nechal se proto zvolit protipapežem. Kornelius svolal do Říma synodu cca šedesáti biskupů, během které byli exkomunikováni Novacián i jeho přívrženci. Při pronásledování křesťanů uprchl Novacián z Říma a cca r. 258 byl zřejmě také umučen.


22. Lucius I.

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 5. 3. 254   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Kalixtovy katakomby, v 9. stol. tělo přeneseno do Basiliky sv. Praxedy, poté chrám sv. Cecile v Zátibeří, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 25. 6. 253 do: 5. 3. 254

Papežem byl zvolen 25. června 253, v době nové vlny pronásledování křesťanů za vlády císaře Treboniana Galla. Tomuto pronásledování předcházelo vyhoštění Luciova předchůdce, papeže Kornelia. Lucius I. byl rovněž vyhoštěn, ale poté, co se římským císařem stal Valerián, se mu podařilo získat povolení k návratu. Návrat z vyhnanství je počítán k zázrakům. Lucius I. byl římským biskupem pouhých 8 měsíců. Dochovalo se několik dopisů svatému Cypriánovi, ve kterých zastává mírné názory svých předchůdců na přijímání odpadlíků a hříšníků zpět do církve. Jeho hlava je uchovávána v Dánsku, v katedrále sv. Ansgara v Kodani.


23. Štěpán I.  (Stephanus)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Řek
 • Zemřel: 2. 8. 257   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Kalixtovy katakomby, později tělo přeneseno do Basiliky San Silvestro in Capite, poté San Martino in Monti, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 12. 5. 254 do: 2. 8. 257

Obrátil na víru mnoho urozených Římanů, odmítl rozhodnutí biskupské synody v Kartágu z r. 256, že: „lidi pokřtěné kacířem je třeba při návratu do církve pokřtít znovu“. V této souvislosti se uvádí jeho památná věta, která se zařadila mezi často citované výroky: „Nihil innoventur, nisi quod traditium est“ (Žádné novoty, držte se tradice) a zřejmě formovala i základní stanovisko církve na několik století dopředu. Zemřel mučednickou smrtí, zavražděn u oltáře při sloužení mše v katakombách.


24. Sixtus II.(Xystus)

 • Narozen: ?   Místo: ?   Nyní stát: Řecko   Národnost: Řek
 • Zemřel: 7. 8. 257   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Kalixtovy katakomby, později tělo přeneseno do Basiliky sv. Praxedy, poté stará basilika sv. Petra, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 30. 8. 257 do: 7. 8. 258

Sixtovi II. se podařilo urovnat spory s východní a africkou církví rozdmýchané jeho předchůdcem sv. Štěpánem kvůli otázce nutnosti nového křtu u odpadlíků znovu přijímaných do církve. Za Valeriánova pronásledování byl sťat mečem.


25. Dionýsius (Dionysius)

 • Narozen: ?   Místo: ?   Nyní stát: Řecko   Národnost: Řek
 • Zemřel: 26. 12. 268  Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Kalixtovy katakomby, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 22. 7. 259 do: 26. 12. 268

Papežem byl zvolen až téměř rok po umučení svého předchůdce Sixta II., neboť v době vrcholícího pronásledování křesťanů za vlády císaře Valeriana bylo prakticky nemožné volbu zorganizovat. Mohla se tedy odehrát až poté, když byl Valerianus v bitvě s Peršany zajat a později popraven. Po ukončení hlavní vlny pronásledování reorganizoval zdevastovanou strukturu římské církevní správy. Dionýsius je prvním z papežů, který prokazatelně nezemřel jako mučedník.


26. Felix I.

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 30. 12. 274   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Kalixtovy katakomby, v 9. stol. tělo přeneseno do Basiliky sv. Praxedy, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 5. 1. 269 do: 30. 12. 274

O papeži Felixovi I. máme jen velmi málo informací. Svolal synodu a vysvětlil nauku o vtělení Božího Syna proti bludům antiochijského biskupa Pavla Samosatského, který učil, že Kristus vyšel z Panny Marie s tělem ihned po andělově zvěstování. Za jeho pontifikátu se rozmáhalo sloužení mší na hrobech zemřelých a docházelo k jejich pověrčivému zbožšťování. Papež ustanovil, že se mše sv. může sloužit jen na hrobech mučedníků. Zemřel pravděpodobně přirozenou smrtí.


27. Eutychián  (Eutychianus)

 • Narozen: ?   Místo: (Toskánsko)   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 7. 12. 283   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Kalixtovy katakomby, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 4. 1. 275 do: 7. 12. 283

O tomto papeži není prakticky nic známo. Podle seznamu papežů „Liber Pontificalis“ pocházel z Toskánska. Uvádí se, že Eutychián vlastníma rukama pohřbil 324 mučedníků. Byl pohřben v papežské kryptě Kalixtových katakomb. Byly zde nalezeny fragmenty řeckého nápisu „EUTYCHIANOS EPIS“.


28. Kájus  (Caius, Gaius)

 • Narozen: ?   Místo: Salona   Nyní stát: Chorvatsko   Národnost: Ital
 • Zemřel: 22. 4. 296   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Kalixtovy katakomby, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 17. 12. 283 do: 22. 4. 296

Byl bratrancem císaře Diokleciána. O jeho životě není prakticky nic známo. Existují o něm pouze zmínky v životopisech svatého Šebestiána a svaté Zuzany. Byl totiž jejich strýcem. Hrobka papeže byla objevena v Kalixtových katakombách včetně originálního nápisu.


29. Marcelín  (Marcellinus)

 • Narozen: ?   Místo: ?   Nyní stát: ?   Národnost: Ital
 • Zemřel: 25. 10. 304   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Priscilliny katakomby, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 3. 6. 296 do: 25. 10. 304

Za jeho pontifikátu se rozvinuly církevní obce na Východě, v Africe, ve Španělsku a Galii (Francii), po přistěhování císaře Diocletiana z Nikodemie do Říma byl zatčen a popraven. Jako první papež má na hrobě nápis PAPA – papež = Otec. Celý nápis vytesal jáhen Severus: IUSSU PAPAE SUI MARCELLINI (Ježíši papež tvůj Marcelín).


30. Marcel I.  (Marcellus I.)

 • Narozen: ?   Místo: ?   Nyní stát: ?   Národnost: Ital
 • Zemřel: 16. 1. 309   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Priscilliny katakomby, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 27. 5. 308 do: 16. 1. 309

Po smrti papeže Marcellina v roce 304 Diocletianovo pronásledování křesťanů pokračovalo s mimořádnou krutostí. Po abdikaci císaře Diocletiana a nástupu nového císaře Galeria, které se uskutečnilo v květnu 305, se křesťané v Římě těšili relativnímu klidu. Nicméně trvalo téměř tři roky, než se církev zkonsolidovala natolik, aby mohl být zvolen nový biskup římský. Dochoval se jeho list do Antiochie, v němž prohlašuje, že římská církev je hlavou celého křesťanstva a že bez svolení římského biskupa se nesmí konat žádný církevní sněm. Za císaře Maxentiuse byl vypovězen do vyhnanství. Císař se bál vzbouření lidu, protože už bylo mnoho poprav, papež musel krmit a obsluhovat poštovní koně, bylo s ním zacházeno jako s otrokem, zemřel po velkých útrapách, proto má titul mučedníka.


31. Eusebius

 • Narozen: ?   Místo: ?   Nyní stát: ?   Národnost: Řek
 • Zemřel: 17. 8. 310   Místo: Sicílie   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Sicílie, zanedlouho tělo přeneseno do Kalixtových katakomb, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 18. 4. 309 do: 17. 8. 310

Za jeho pontifikátu pokračoval spor, jakým způsobem mají být zpět do církve přijímáni odpadlíci z doby krvavého pronásledování křesťanů. V tomto sporu mu byl největším oponentem jistý Heraclius, který požadoval okamžitý a bezpodmínečný návrat do církve, tedy i bez jakéhokoliv pokání. Císař Maxentius ukončil spor tím, že oba vykázal z Říma. Eusebius byl deportován na Sicílii, kde krátce poté zemřel. Eusebiův nástupce Miltiades nechal přenést ostatky Eusebia do Říma a pohřbít v Kalixtových katakombách.


32. Miltiades  (Melchiades)

 • Narozen: ?   Místo: Afrika   Nyní stát: ?   Národnost: ?
 • Zemřel: 11. 1. 314   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Kalixtovy katakomby, v 9. stol. tělo přeneseno do Basiliky sv. Praxedy, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 2. 7. 311 do: 11. 1. 314

Poslední papež za pronásledování křesťanů, dožil se svobody Církve. V únoru 313 vydal císař zákon, kterým udělil křesťanům náboženskou svobodu. Potvrdil to Ediktem milánským, vydaným 28. 10. 313. Papež Miltiades zdědil spor, se kterým se nedokázali vyrovnat jeho předchůdci. V době Dioklecianova pronásledování křesťanů došlo k velkému množství případů zapření Krista křesťany. Ti neodolali krutým hrozbám, nátlaku, mučení a trestům, které na ně vyvíjela římská moc a její represivní složky. Po skončení pronásledování se však odpadlí křesťané houfně hlásili zpět do církve. To vyvolalo v církvi spory mezi umírněnými, kteří souhlasili s možností jejich návratu, a radikály (tzv. donatisty), kteří s tímto nesouhlasili. Miltiades svolal na 3. října 313 do Lateránského paláce synod osmácti římských a galských biskupů, kteří po třech dnech rozhodli a donatismus prohlásili za heresi. Nicméně spor tím ukončen nebyl. Donatistické hnutí mělo stále větší oblibu, zvlášť mezi prostým venkovským lidem. Pro ně byli donatisté pravověrní hrdinové. Spor otřásal církví ještě mnoho desetiletí. Miltiades je počítán mezi mučedníky, protože trpěl za císaře Maximiana, zemřel na potíže stáří.


33. Silvestr I. (Sylvestr)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 31. 12. 335   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Prisciliny katakomby, později tělo přeneseno do Basiliky San Silvestr in Capite, poté (8 -9 st.) Basilika San Martino in Monti, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 31. 1. 314 do: 31. 12. 335

Papeži Silvestrovi se nevyhnuly spory, které již několik desetiletí ohrožovaly jednotu církve. Kromě donatistů šlo zejména o ariánství. Ariánci byli stoupenci alexandrijského kněze Aria, který někdy kolem roku 318 začal popírat božství Ježíše Krista. Císař, který se obával, že spory povedou k rozdělení říše, svolal v roce 325 do Niceji v Malé Asii první koncil Na něm se tzv. nicejským vyznáním víry rozhodlo, že Ježíš je jedné podstaty s Bohem Otcem. Koncil formuloval a vyhlásil tzv. Nicaeum (starokřesťanské vyznání víry). Koncil rozhodl i otázku, kdy mají být slaveny Velikonoce. Papež Silvestr pak provedl úpravu bohoslužeb a vydal řadu liturgických nařízení. Kromě jiného přikázal, aby napříště oltáře byly místo ze dřeva staveny z kamene. Stanovil přesné stupně svěcení kněží. Nechal sestavit první římskou martyrologii - seznam křesťanských mučedníků. Za Silvestrova pontifikátu došlo k definitivní proměně pohanského Říma na křesťanský. S pomocí císaře byly v Římě postaveny čtyři slavné baziliky: sv. Jana v Lateráně, sv. Petra ve Vatikánu, sv. Pavla za hradbami a sv. Vavřince za hradbami. Nad katakombami svaté Priscilly nechal zbudovat kostel, v němž byl později sám pohřben. Pokřtil císaře Konstantina před jeho smrtí.


34. Marek (Marcus)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 7. 10. 336   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Balbíniny katakomby, později tělo přeneseno do Basiliky sv. Marka, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 18. 1. 336 do: 7. 10. 336

Udělil biskupům v Ostii pallium (pás z bílé ovčí vlny, vyzdobený černými křížky, který se uděluje arcibiskupům-metropolitům) a výhradní právo světit římského biskupa. Ustanovil, že při každé mši se čte nicejské vyznání víry (Credo). Podle knihy papežů „Liber Pontificalis“ nechal postavit v Římě dva kostely. Jedním z nich je kostel sv. Marka, který je dnes součástí Palazzo di Venezia a druhý mimo město, na hřbitově sv. Balbíny mezi Via Ardeatina a Via Appia. Pozemek i vybavení kostelů dostal Marek darem od císaře Konstantina.


35. Julis I. (Iulius I.)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 12. 4. 352   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Kalepodiovy katakomby, v 9. stol. tělo přeneseno do Basiliky sv. Praxedy, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 6. 2. 337 do: 12. 4. 352

Je znám hlavně svou úlohou, kterou sehrál proti heretické skupině – ariánům. Založil de facto Archiv svaté stolice nařízením, aby všechny události byly zaznamenávány zvláštními notáři a tyto byly uschovány. Nechal v Římě postavit kostel Dvanácti sv. apoštolů.


36. Liberius

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 24. 9. 366   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Prisciliny katakomby, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 17. 5. 352 do: 24. 9. 366

Za papeže Liberia (352 – 366) dosáhlo bludné učení ariánské největšího rozmachu. Na tom měl velikou zásluhu císař Constantius II. jako samovládce a přívrženec arianismu. V r. 355 se konal v Miláně koncil, na kterém ariánští biskupové vyloučili z církve alexandrijského biskupa Atanáše, který neohroženě odsuzoval ariánské bludy. Biskupy, kteří se Atanáše zastali, poslal císař do vyhnanství. Císař žádal papeže Liberia, aby s rozsudkem vyslovil souhlas. Císař se nejprve pokoušel vynutit souhlas dary, později přešel k výhrůžkám. Liberia poslal do vyhnanství v thrácké Beroii (Bulharsko). Současně zinscenoval volbu vzdoropapeže Felixe II. Tento nátlak již Liberius neustál, podlehl nátlaku světské moci a protiprávně Atanáše exkomunikoval. Poté byl císařem omilostněn a roku 358 se mohl vrátit do Říma. Vzdoropapež Felix II. byl sice své dočasné funkce zbaven, ale římská obec už zůstala rozštěpena. Za pontifikátu Liberia byl sestaven první seznam papežů, tzv. Liber pontificalis a oficiální seznam mučedníků. Vystavěl Basiliku Panny Marie Sněžné (od r. 432 Santa Maria Maggiore). Liberius je první papež, který není uveden na seznamu svatých.

Felix (II.) - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 355 do: 358, zemřel: 22. 11. 365

Za papeže byl dosazen římským císařem Constantiusem II. Felix přijal ariány znovu do církve. Roku 358 byl donucen vzdát se úřadu. Bývá uváděn bez čísla. Starověcí kronikáři ztotožnili protipapeže se sv. Felixem, který nebyl papež a vložili jeho jméno do papežského seznamu. Vzniklo tak chybné počítání papežů jména Felix 48. a 54.


37. Damasus I.

 • Narozen: cca 297 -305   Místo: Idanha-a-Nova   Nyní stát: Portugalsko   Národnost: Španěl, nebo: Narozen: cca 297 -305   Místo: Galicie   Nyní stát: Španělsko   Národnost: Španěl
 • Zemřel: 11. 12. 384   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: kostelík na Via Ardeatina, v 8. stol. tělo přeneseno do Basiliky sv. Vavřice v Damasu (Basilica di San Lorenzo in Damaso), Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 1. 10. 366 do: 11. 12. 384

S růstem počtu věřících, s rostoucím vlivem církve i společenským postavením římského biskupa se volba stávala i politicky a společensky prestižní záležitostí. Ke slovu se dostala rivalita mezi kandidáty, sobecké zájmy jednotlivých skupin i rozpory mezi patriciji a plebeji. Císařové, kteří učinili z křesťanství státní náboženství, si osobovali právo nově zvoleného biskupa potvrdit. Po smrti papeže Liberia spolu soupeřily dva tábory. První podporoval Ursina a druhý Damasa. Zatímco příslušníci vyšších vrstev římské společnosti zvolili papežem Damasa, současně na jiném místě někteří duchovní a laici zvolili Ursina. Na počátku října roku 366 se rozpoutaly mezi oběma tábory ostré spory, které přerostly do pouličních bitev. Na synodu v roce 378 byl Ursinus odsouzen a Damasus byl ospravedlněn a potvrzen jako papež. Ursinus se ještě pokusil u římského prefekta obvinit Damasa z vraždy. Na přímluvu vlivných římských občanů však císař obvinění zrušil a všichni žalobci byli na nejbližším synodu exkomunikováni. Damas I. potíral ariánské bludy a mimo jiné pověřil Jeronýma revizí latinského překladu Bible. Obhajoval primát římského biskupa a v jeho době se začalo šířit označení „Apoštolský stolec”. Východořímský císař Gracianus v r. 379 přenesl na papeže císařský titul Pontifex Maximus který užíval císař jako nejvyšší pohanský velekněz.


Ursinus (Ursicinus) - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 366 do: 367, zemřel: po r. 381

V roce 366 po smrti papeže Liberia byl zvolen příznivci ariánů vzdoropapežem proti Damasu I. U moci se udržel několik měsíců a počátkem roku 367 byl nucen odstoupit, přenechat úřad Damasu I. a odejít do vyhnanství. Umírá po roce 381.


38. Siricius

 • Narozen: ?   Místo: ?   Nyní stát: ?   Národnost: Ital
 • Zemřel: 26. 11. 399   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Prisciliny katakomby, v 9. stol. tělo přeneseno do Basiliky sv. Praxedy, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 15. 12. 384 do: 26. 11. 399

Byl prvním římským biskupem, který oficiálně začal používat titul Papa - papež. Od jeho pontifikátu jsou římští biskupové titulováni jako papež. Jeho dopis Himeriovi z Tarragony je nejstarší dochovaný papežský dekret. Siricius vysvětil roku 390 chrám sv. Pavla za hradbami.


39. Anastasius I

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 19. 12. 401   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Ponciánovy katakomby, v 9. stol. tělo přeneseno do Basiliky sv. Praxedy, poté Basilika San Martino in Monti, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 27. 11. 399 do: 19. 12. 401

Z úcty k Božímu Slovu ustanovil stání při evangeliu. V té době začaly mezi teology spory o Origenovu pravověrnost. Anastasius zasáhl tím, že odsoudil Rufinův latinský překlad Origenova spisu "Peri archon" (O zásadách).


40. Inocenc I. (Innocentius)

 • Narozen: ?   Místo: Řím?   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 12. 3. 417   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Hřbitov ad Ursum Pilateum, později tělo přeneseno do Pontiánových katakomb, poté v 9. stol. Basilika San Martino in Monti, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 22. 12. 401 do: 12. 3. 417

Jeho otec byl papež Anastasius I., narodil se ještě před otcovým vysvěcením na kněze. Inocenc byl jednomyslně zvolen za papeže třetí den po otcově smrti. Ve sporu vyhnaného konstantinopolského patriarchy Jana Zlatoústého se stavěl důsledně, ač marně, za jeho návrat proti alexandrijskému patriarchovi Theofilovi. Rozhodl o sporu britského mnicha Pelagia (ten hlásal, že není dědičný hřích a člověk může dosáhnout spásy vlastními silami, bez Boží milosti), jeho exkomunikací potvrdil rozhodnutí synody provincie Afrika vynesené v Kartágu v roce 416. Inocenc I. zažil zpustošení Říma Góty v r. 410, s jeho smrtí postupně přestalo pohřbívání v katakombách, protože i tam směřovaly nepřátelské vpády.


41. Zosim (Zosimós, Zosimus)

 • Narozen: ?   Místo: ?   Nyní stát: Řecko   Národnost: Řek
 • Zemřel: 26. 12. 418   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Basilika San Lorenzo fuori le Mura
 • Pontifikát od: 18. 3. 417 do: 26. 12. 418

Jako papež vydal řadu formálních nařízení. Schválil, aby paškál (velikonoční svíce) mohl být svěcen v každém chrámu (nejen v katedrálním). Dbal na morálku kněží a vydal nařízení, aby kněží nenavštěvovali bez závažného důvodu hostince a nepili veřejně.


42. Bonifác I. (Bonifatius)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 4. 9. 422   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Maximovy katakomby, nadzemní basilika na hřbitově sv. Felicity, via Salaria „nova“, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 29. 12. 418 do: 4. 9. 422

Za papeže Inocence I. byl z jeho pověření několikrát v Cařihradu, kde plnil svěřené poslání. Vynikal vzdělaností i moudrostí, a proto po smrti papeže Zosima byl přes své námitky zvolen novým papežem. Jeho voliči se sešli v Teodořině chrámu se zástupem lidu, který si nepřál arcijáhna Eulália, usilujícího o papežský stolec. Eulalius, ještě před pohřbením řeckého papeže Zosima, svolal své přívržence do lateránské basiliky, kde se opevnili. Tam provolali Eulalia papežem a nastal rozkol. Císař Honorius nařídil svolání velkého sněmu biskupů, včetně afrických, do Spoleta a Bonifác I. i Eulalius měli do vyřešení sporu zákaz pobytu v Římě. Eulalius ale vtrhl do Říma a obsadil Laterán. Císař Eualia zatkl, a aniž by čekal na rozhodnutí sněmu, za právoplatného papeže uznal Bonifáce I. Bonifác v době pontifikátu bojoval proti pelagianismu. U císaře Honoria si zajistil příslib, že při sporné volbě nedojde k uznání nového papeže a vláda uzná jen jednomyslnou volbu.


Eulalius - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 418 do: 419, zemřel: 423 v Kampánii

Po smrti papeže Zosima roku 418 došlo v Římě k dvojí volbě, jáhni vybrali jako protipaže arcijáhna Eulalia. Císař Honorius svolal do Ravenny synodu, aby rozhodla o platnosti obou voleb, ale Eulalius se na ni nedostavil; táhl na Řím, aby ozbrojenou silou obsadil Laterán. Roku 419 byl z Říma vyhnán. Císař se rozhodl 3. dubna 419 pro Bonifáce; tak je Eulalius započten mezi vzdoropapeže. Podle údajů Liber Pontificalis zemřel roku 423 jako biskup v Kampánii.


43. Celestýn I. (Celestinus)

 • Narozen: ?   Místo: Kampánie   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 27. 7. 432   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Prisciliny katakomby, r. 820 tělo přeneseno do Basiliky sv. Praxedy, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 10. 9. 422 do: 27. 7. 432

Celý pontifikát bojoval proti pelagianismu, později i nestoriánství. V jednom z listů vytýká biskupům v Provenci, že se odlišují oděvem od ostatních lidí: „biskup se má odlišovat zbožností a ctnostmi, ne oděvem“. Za jeho pontifikátu začala christianizace Irska. . V r. 431 svolal do Efezu koncil, který prohlásil jednotu božské a lidské přirozenosti Krista – Bohočlověka a prohlásil, že Matka Kristova je Bohorodička, proti učení cařihradského patriarchy Nestoria, který tvrdil, že Kristus má pouze jednu přirozenost (monofysitismus).


44. Sixtus III.

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 19. 8. 440   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Via Tiburtina, později tělo přeneseno do Basiliky San Lorenzo fuori le Mura, též na via Tiburtina, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 31. 7. 432 do: 19. 8. 440

Proslul především jako stavitel. Přestavěl původní kostel na basiliku, kterou známe pod názvem chrám Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore), postavil basiliku sv. Vavřince, basiliku sv. Petra v okovech, dokončil lateránskou Křestní kapli a další.


45. Lev I. Veliký (Leo)

 • Narozen: ?   Místo: Toskánsko   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 10. 11. 461   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Stará basilika sv. Petra, později tělo přeneseno na jiné místo, opět ve staré basilice sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 29. 10. 440 do: 10. 11. 461

Poprvé je zmiňován, když se kolem roku 430 stal arcijáhnem papeže Celestýna I. Usilovně bojoval proti rozšířeným bludným učením, tj. manicheismu a pelagianismu. Roku 452 vpadl do Itálie kmen Hunů, kteří pustošili území, jež dobyli. Když přitáhli k Římu, vyšel papež Lev I. vstříc hunskému vojevůdci Attilovi a podařilo se mu jej přesvědčit, aby Řím svého plenění ušetřili. Již tři roky na to, roku 455, musel Řím čelit opět nájezdu pohanských kmenů, tentokrát Vandalů. Zabránit vyplenění města se mu sice nepodařilo, přesto se mu však podařilo s Vandaly vyjednat, že nedojde k vraždění římských občanů, že město nezapálí, jak měli v úmyslu, a rovněž ušetří apoštolské baziliky. Za tyto záchrany je nazýván Veliký, zachránce Říma. Jemu začali obyvatelé Říma říkat Papa (otec) a po něm každému papeži.


46. Hilarius

 • Narozen: ?   Místo: Sardínie   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 29. 2. 468   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Via Tiburtina, později tělo přeneseno do Basiliky San Lorenzo fuori le Mura na via Tiburtina, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 19. 11. 461 do: 28. 2. 468

Po uvedení do úřadu začal urovnávat spory mezi biskupy galskými a španělskými, z nichž někteří měli snahu rozšiřovat svou pravomoc na úkor jiných. Hilarius biskupům psal, že Pán od naší statečnosti očekává zisk duší, nikoliv rozšiřování panství, tedy vlastní moci. Biskupům také zakázal označovat si své nástupce. Matematiku Viktoru z Akvitánie uložil vypočítat datum pro slavení Velikonoc, vystupoval energicky proti bludařům. Hilariova doba byla také nazvána dobou obnovy po vydrancování od Gotů a Vandalů. Hilarius poskytoval výnos papežských pozemků, ke kterému přibývaly jak dary senátorských rodin, tak i císařského dvora, na opravu a výzdobu chrámů.


47. Simplicius

 • Narozen: ?   Místo: Tivoli   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital (Řek?)
 • Zemřel: 10. 3. 483   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 3. 3. 468 do: 10. 3. 483

V r. 472 vtrhli do Říma barbaři, ale nezpůsobili velké škody, v té době konstantinopolský patriarcha Akakios zpochybnil usnesení chalcedonského koncilu (dvě přirozenosti Krista, božská a lidská, Kristus je Bohočlověk), papež se proti tomu rozhodně postavil a hájil rozhodnutí koncilu.


48. Felix II. (III.)

 • Narozen: ? Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 1. 3. 492   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Sv. Pavel za hradbami (S.Paolo fuori le Mura), Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 13. 3. 483 do: 1. 3. 492

Pocházel ze senátorské rodiny Aniciů. Za jeho pontifikátu došlo k prvnímu velkému střetu mezi papežem a konstantinopolským patriarchou Akakiem kvůli pokusu byzantských vládnoucích kruhů o smíření s monofyzity. Papež neustoupil a nastal rozkol mezi východní a západní církví, který přes všechna usilovná jednání trval nakonec 35 let. Felix také ustanovil, aby svěcení kostelů vykonávali biskupové, podle středověkého Martyrologia byl jako mučedník svržen z trůnu a tajně zabit za ariánského císaře Konstancia, jako první z papežů pohřbený v basilice sv. Pavla za hradbami se členy své rodiny: s otcem, knězem Felixem, svou manželkou Petronií, synem Gordiánem a jeho dcerami Pavlou a Emiliánou. V kronikách má tento papež číslo III., protože protipapeže Felixe II. (355 – 365) ztotožnili kronikáři se sv. Felixem, který nebyl papež a vložili jeho jméno do některých seznamů papežů (chybné počítání papežů jména Felix 48. a 54). Vzdoropapež Felix (355 – 365) je uváděn bez čísla. Poslední vzdoropapež Felix V. (1439 – 1449) uznal nelegálnost své volby a vzdal se hodnosti a úřadu.


49. Gelasius I.

 • Narozen: ?   Místo: Afrika   Nyní stát: ?   Národnost: Italská
 • Zemřel: 21. 11. 496   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 1. 3. 492 do: 21. 11. 496

Jeden z nejvýznačnějších teologů v raném středověku, v r. 483 se stal papežským kancléřem svého předchůdce, 48. papeže Felixe II., který se s ním radil o všech rozhodnutích. Byl nejplodnějším autorem z raných papežů. Zachovalo se velké množství jeho korespondence. Většina z nich je uložena ve Vatikánských archivech. Jako první z papežů jasně zformuloval tezi o dvou mocích: duchovní (biskupové) a světské (císař), přičemž duchovní ospravedlňuje světskou. Gelasius se taktéž vypořádal s manicheici. Gelasius nařídil, aby se eucharistie vydávala pod obojí způsobou, tedy jak chleba, tak vína. Jelikož Manicheici považovali víno za nečisté a ve své podstatě hříšné, odmítali kalich, a tak mohli být rozeznáni. Později, když manicheismus už prakticky zanikl, byl obnoven starý způsob přijímání, tedy pouze hostie. Pečoval o chudé. Vyzval kněze, aby čtvrtinu příjmů dávali chudým. Některé části jeho uspořádání liturgie se používají v současném misálu.


50. Anastasius II. (Anastáz)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: cca 14. -17. 11. 498   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 24. 11. 496 do: 14. -17. 11. 498

Anastasius byl zvolen papežem do značné míry s podporou frakce, která chtěla zlepšit vztahy mezi Západem a Východem a ukončit rozkol. Byl ochoten akceptovat křty, které byly prováděné patriarchou Akakiem. Výsledkem těchto smířlivých gest bylo pobouření mnoha biskupů a kněží v Římě a rozdělili se na umírněnou frakci, která podporovala umírněnost k monofysitismu a ostatní, kteří byli proti. V tomto vyhroceném období papež náhle umírá.