DRUHÁ KNIHA MAKABEJSKÁ

AUTOR KNIHY

Jméno autora knihy není známo. Ten napsal pouze první dva listy, ostatní text je jeho výpisem z většího díla od autora Jasona, který napsal své dílo kolem roku 150 př. Kr. v řečtině. Jasonovo dílo se nezachovalo.

DOBA A MÍSTO VZNIKU KNIHY

Kniha byla sepsána kolem roku 125 př. Kr., pravděpodobně v egyptské Alexandrii. Jazykem původního rukopisu byla řečtina. Dokladem jsou uhlazená řečtina bez hebraizmů a použití složených slov, která hebrejština nezná.

MATERIÁL PŮVODNÍHO RUKOPISU

V době sepsání knihy bylo rozšířeno psaní na kůži, lze tedy předpokládat použití tohoto materiálu.

ADRESÁTI KNIHY

Kniha je určena Židům v Egyptě.

CÍL KNIHY

Cílem knihy bylo pomocí popisu dějin utvrdit židovského čtenáře v Egyptě ve víře otců a zejména je přimět k návštěvě jeruzalémského chrámu a k častější účasti na bohoslužbách v něm konaných.

STRUČNÝ OBSAH KNIHY

Úvod knihy obsahuje dva listy palestinských Židů egyptským. První vybízí egyptské Židy, aby slavili s jeruzalémskými výročí posvěcení chrámu, druhý list vzdává díky Bohu za vysvobození, mluví o posvátném ohni oltářním, o arše a sbírce knih. První část knihy popisuje, jak byli Židé pronásledování za vlády Seleuka IV. Filopatora, který se pokusil ukrást poklady jeruzalémského chrámu a za Antiocha IV. Epifana, kdy byl umučen vážený starý muž (zákoník) Eleazar a sedm bratrů s matkou. Druhá část knihy popisuje vítězství Judy Makabejského nad Nikatorem, Timoteem a Bakchidem, vojevůdci Antiocha IV. Epifana. Poté popisuje vítězství Judy Makabejského nad Lysiášem, vojevůdcem Antiocha V. Eupatora a nad Nikatorem, vojevůdcem Demétria I. Sotera. V doslovu žádá spisovatel čtenáře o prominutí, pokud není vypravování dostatečně zdařilé.

DĚJINNÉ OKOLNOSTI VZNIKU KNIHY

Egypt

V době sepsání knihy se Egypt nalézal v Ptolemaiovském údobí (332 - 30 př. Kr.). Ptolemaiovské údobí Egypta začalo vládou Alexandra Velikého, který porazil Peršany a byl přijímán v Egyptě jako vysvoboditel. Na základě pověsti byl Alexandr Veliký považován za nástupce egyptských faraónů. Alexandr Veliký odešel svést závěrečnou bitvu s Dáriem III. Po smrti Alexandra byla jeho říše rozdělena mezi čtyři generály a satrapou Egypta se stal Ptolemaios I. Vládli jménem dědiců Alexandra Velikého. Těmi byli Filip III. Arrhidaios, kterého však zavraždila Alexandrova matka Olympias, Alexandr VI., kterého nechal zabít syn makedonského satrapyAntipatra a Kleopatra Alexandra, sestra Alexandra Velikého, která se provdala za Ptolemaia I., byla však rovněž zavražděna. Zánik Alexandrovy rodiny vedl generály postupně k tomu, že se prohlašovali za krále území, která spravovali. Stejně tak učinil i Ptolemaios I. a prohlásil se králem Egypta. Založil ptolemaiovskou dynastii, která vládla Egyptu přibližně 300 let. Centralizovaná vláda ptolemaiovců připravila Egypt o politickou nezávislost, ale vedla Egypt k prosperitě a obohatila jej o helénské prvky. Protože mu ale ponechala původní náboženský kult, zachovala mu jeho identitu. U moci se vystřídalo čtrnáct Ptolemaiů (Ptolemaios XII. vládl dvě období, tři roky mezi nimi byl ve vyhnanství). Od vlády Ptolemaia VI. začal význam dynastie upadat díky rodinným sporům provázeným vraždami a incestem. Poslední tři období spoluvládla Kleopatra VII. s Ptolemaiem XIII., XIV. a XV. Ani inteligence a politická obratnost Kleopatry nezabránily začlenění Egypta do římského impéria.

Mezopotámie

V době sepsání knihy tvořila Mezopotámie spolu se Sýrii jádro Seleukovská říše. Od roku 164 př. Kr. Seleukovská říše upadala a v letech 150 - 130 př. Kr. ovládla Mezopotámii Partská říše.

Řecko a Kréta

V době sepsání knihy proběhlo v Řecku několik válek mezi Makedonskou říší a Římem. Makedonská říše byla Římem v roce 168 př. Kr. rozdělena na čtyři republiky závislé na Římu. Řecko se sice dostalo z nadvlády Makedonské říše, stalo se však provincií Říma. V roce 146 př. Kr. bylo Řecko proměněno na provincii Achaia. Přínosem římské nadvlády nad Řeckem bylo ukončení vzájemných bojů mezi Řeky. V roce 86 př. Kr. povstali proti Římu Athéňané, byli však poraženi a potrestáni. V roce 30 př. Kr. byla císařem Augustem dána Athénám a Spartě autonomie.

Čína

V době sepsání knihy probíhalo v Číně období dynastie Chan. Významnými událostmi bylo zrušení nejvíce restriktivních zákonů, hrdelních a mrzačících trestů z dynastie Čchin (191 - 167 př. Kr.), vytvoření prvních oficiálních zkoušek, na jejichž základě byli vybírání úředníci státní správy (165 př. Kr.). Čang Čchien nalezl cestu do střední Asie - vznikla tzv. Hedvábná cesta (asi 139 př. Kr.), byl vybudován asi 150 km dlouhý kanál spojující Šen-si a Chu-nan (129 př. Kr.), došlo k velkým přírodním katastrofám - přes 700 000 postižených obyvatel prchlo ze Šan-tungu do Šen-si (120 př. Kr.), objevil se prodej úřednických hodností (18 př. Kr.) a byl vytvořen plán na omezení soukromého vlastnictví (7 př. Kr.). Mezi významné kulturní události v době sepsání knihy patřil vznik nejstaršího známého spisu o alchymii (140 př. Kr.), zřízení císařské akademie s hlavním úkolem studovat konfuciánské spisy (124 př. Kr.), zřízení Úřadu pro hudbu s úkolem sbírat lidové písně (120 př. Kr.), zásadní reforma kalendáře (104 př. Kr.), počátek soudních sporů s mágy v císařské paláci (92 př. Kr.), vznik nejstaršího vodního mlýnu na světě (65 př. Kr.), počet studentů akademie se zvýšil na 1000 (41 př. Kr.), vznikla první kniha o čínských dialektech (15 př. Kr.), počet studentů akademie se zvýšil na 3000 (8 př. Kr.) a byl zrušen Úřad pro hudbu (7 př. Kr.).

Palestina

V době sepsání knihy vládla v Palestině v letech 142 – 63 př. Kr. hasmoneovská dynastie spojená s Římany. Docházelo k pravidelnému střídaní mocenských skupin saduceů a farizeoů, zatímco třetí skupina, eséni, byli vytlačeni do trvalé opozice, zcela se zřekli mocenských ambicí a vedli život v uzavřených náboženských komunitách. O jejich životě svědčí nálezy v kumránských jeskyních. Judea prožívala v hasmoneovském období rozvoj. V tomto období existovala i početná židovská diaspora jak v Malé Asii, tak i v Egyptě. Jen v Alexandrii byla odhadována na stovky tisíc členů.

Indie

V roce 236 př. Kr. se části území ovládaného Ašókem zmocnil seleukovský král Antiochos z Baktrie (pravděpodobně Antiochos II. Theos nebo Antiochos III. Veliký). Po Ašókově smrti se říše rychle rozpadla. Poslední člen dynastie MaurjůBrhadratha byl v roce 184 př. Kr. zavražděn svým vlastním vojevůdcem Pušjamitrou, a tím končí éra dynastie Maurjů. Pušjamitra zakládá dynastii Šungů. Dynastie nějaký čas (185 – 73 př. Kr.) ovládá severovýchodní Indii.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Dokumenty online

Antická řecká filosofie, [on-line], Poslední aktualizace 24. 1. 2014 [Citováno 22. 3. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Antická_řecká_filosofie

Čínská filosofie, [on-line], Poslední aktualizace 17. 3. 2013 [Citováno 25. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čínská_filosofie

Dynastie čínské historie , [on-line], Poslední aktualizace 24. 4. 2013 [Citováno 25. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynastie_čínské_historie

Mezopotámia, [on-line], Poslední aktualizace 13. 1. 2014 [Citováno 20. 1. 2014]. Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Mezopotámia

Ptolemaiovci - faraoni řeckého původu, [on-line], [Citováno 5. 12. 2013]. Dostupné na: http://www.starovekyegypt.net/obdobi-ptolemaiovcu/index.php

Ostatní dokumenty

DORAZIL, Otakar. Světové dějiny v kostce. Praha: nakladatelé Toužimský a Moravec, 1947

FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, ISBN: 978-80-7422-007-4

HEJČL, Jan. Bible česká, Díl první: Knihy starého zákona, Svazek III., Isajáš - Knihy Machabejské. Redigoval Antonín Podlaha. Praha: Nákladem "Dědictví sv. Jana Nepomuckého", 1925

KRÁSA, Miloslav a MARKOVÁ, Dagmar a ZBAVITEL, Dušan. Indie a Indové, od dávnověku k dnešku. Praha: Vyšehrad, 1997, ISBN: 80-7021-216-0

LAMAIRE, André. Dějiny hebrejského národa. Z francouzkého originálu přeložil Josef Mlejnek. Praha: Nakladatelství ERM, 1994, ISBN: 80-901477-6-3

TRIGGER, B. G. a kol, Starověký Egypt - dějiny společnosti. Praha: Nakladatelství Volvox Globator, 2005, ISBN: 80-7207-535-7

VOLNÝ, Zdeněk. Toulky minulostí světa, 2. díl. Praha: Baronet a Via facti, 2000, ISBN: 978-80-904103-0-5

WATTERSON, Barbara. Egypťané. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, ISBN: 80-7106-774-1

Kolektiv autorů. Abúsír-Tajemství pouště a pyramid. Národní muzeum - Náprstkovo muzeum, 2004, ISBN: 80-7036-170-0