JOZUE

AUTOR KNIHY

Podle rabínské tradice je autorem sám Jozue. Také se uvádí, že autorem byl neznámý spisovatel před dobou královskou nebo na jejím začátku. Mohl vycházet ze zápisků napsaných za života Jozuova.

DOBA A MÍSTO VZNIKU KNIHY

Vyjdeme-li z údajů o autorech knihy, pak je doba vzniku přibližně 16. až 12. století před Kr. v případě autorství Jozuova nebo v 11. století před Kr.

MATERIÁL PŮVODNÍHO RUKOPISU

Kniha Jozue byla pravděpodobně napsána klínovým písmem na hliněné tabulky. Protože v době sepsání knihy již existoval papyrus, mohlo být k zaznamenání knihy Jozue použito papyru.

DĚJINNÉ OKOLNOSTI VZNIKU KNIHY

Dějinné okolnosti vzniku knihy Jozue jsou obdobné jako u knih Pentateuchu.

Egypt

Egypt se nacházel v období 18. dynastie a byl významnou mocností tehdejšího světa. 18. dynastie je první dynastií z období nazývaného Nová říše. O tomto období jsou, díky četným nálezům, největší znalosti. Rovněž je hojně beletristicky zpracované. Dochází k rozmachu kultu boha Amona, k obrovskému rozmachu hospodářskému a kulturnímu. První panovník dynastie Ahmose I. vyhání Hyksósy a provádí rozsáhlé reformy státní správy a obnovuje hospodářskou stabilitu. Thutmós IV. uzavírá smlouvu s Chetity. Posledním panovníkem dynastie je Haremheb.

Mezopotámie

Území Mezopotámie (území mezi řekami Eufratem a Tigridem), dnes přibližně území Iráku, se nacházelo v období tzv. středoasyrské říše.

Asýrie sjednotila a ovládla Babylón ve 13. stol. př. Kr. - panovník Tiglatpilesar I. rozšířil území až do Sýrie s fénickými městy. Postavil řadu staveb, vydal zákoník regulující život paláce a harému, řešil právo a postavení žen (např. přísné tresty za potrat, nevěru, svedení). Žena je absolutně podřízena muži.

Řecko a Kréta

Řecko nebylo jednolitým státem, ale bylo tvořeno tzv. městskými státy, které měly vztahy mezi sebou upravené smlouvami. Někdy však spolu krutě bojovaly. Jedním z městských států tehdejší doby byly Mykény. Ty se velice rychle učily od tehdy vyspělé a zejména obchodně mocné Kréty a vzniká pozoruhodná krétsko-mykénská kultura. Mimochodem, Kréta byla velice mírumilovná, nenalézají se na ní žádné pevnosti a hrady.

Čína

Z 18. – 11. stol. př. Kr. pochází první doložená čínská dynastie Šang, pro kterou se později vžilo označení Jin. V 11. – 8. stol. př. Kr. se do popředí dostala dynastie Čou. O těchto dynastiích není mnoho zpráv. Jedinými památkami jsou věštírny a nápisy na želvích krunýřích a kostech zvířat, což jsou především odpovědi věštíren na dotazy vládců.

Palestina

Historicky je Palestina území rozkládající se mezi středozemním mořem a Jordánem. V Bibli je území nazýváno Kanaan. Bylo osídleno indoevropským národem Pelištejců (bibliští Filištínští), znalým zpracování železa. Pelištejci vybudovali město Jeruzalém. Od 13. stol. př. Kr. sem pronikají hebrejské kmeny.

Indie

Starověká Indie se rozkládala v povodí řeky Indu a jeho přítoků, dnes území Indické republiky, Pákistánu a Bangladéže. V roce 2300 př. Kr. vzniká v Indii harappská civilizace. Nálezy z této doby ukazují na vynikající stavitelství. K úpadku došlo v 17. století př. Kr. Přibližně od 14. století př. Kr. proniká do Indie až k povodí Gangy indoevropský kmen Árjů a zahajuje éru védské kultury.

ADRESÁTI KNIHY

Kniha je určena především Židům. Poučení z ní mohou získat i současní křesťané, zejména kladou-li si otázky po příčinách úpadku křesťanství v západním světě.

CÍL KNIHY

Na popisu dějin Izraelitů za doby Jozua se ukazuje Boží věrnost slibům, které Bůh dal praotcům. Kniha je rovněž svědectvím, jak se Izraelitům daří dobývat zaslíbenou zemi, když jsou poslušni Božím příkazům a jak je nepřátelé přemohou, když se jen v maličkosti proti Božím příkazům proviní.

STRUČNÝ OBSAH KNIHY

Po smrti Mojžíšově si Bůh vyvolil za vůdce Izraelitů Jozua, syna Nunova. Aby Bůh dal Izraelitům najevo svoji volbu, nechal Jozua převést celý izraelský národ přes řeku Jordán suchou nohou. Poté Izraelité pod Jozuovým vedením dobývají zaslíbenou zemi město za městem, království za královstvím. Losem Jozue rozděluje dobytou zemi mezi izraelské kmeny. Před smrtí Jozue napomene Izraelity, aby dbali Boha, a obnoví s Bohem smlouvu.

 

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Dokumenty online


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Speciální úvod do knih Starého zákona. Josef Hřebík. [on-line], [Citováno 20. 6. 2011]. Dostupné na: http://ktf.cuni.cz/~hrebik/spec_uvod_1.html

Papyrus. [on-line], Poslední aktualizace 10. 4. 2011. [Citováno 10. 5. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Papyrus

Historie Egypta, [on-line], [Citováno 25. 5. 2011]. Dostupné na: http://faraon.wz.cz/historie/vlada2.htm

Hlava C: Starověk - Staroorientální státy (asi 3 500 - 1 100 př. Kr.), Kapitola 2: Dějiny Mezopotámie, [on-line], [Citováno 26. 5. 2011]. Dostupné na: http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0102-dejiny-mezopotamie-akkadska-rise-sumerska-rise-babylon.php

Starověký Egypt a jeho historie, [on-line], [Citováno 25. 5. 2011]. Dostupné na: http://www.starovekyegypt.net/download/prehled.pdf

Dějiny starověké Číny, [on-line], [Citováno 26. 5. 2011]. Dostupné na: http://www.hlle.xf.cz/china.htm

Palestina, [on-line], Poslední aktualizace: 9. 3. 2007, [Citováno 26. 5. 2011]. Dostupné na: http://czech-wikipedia.wiki-site.com/p/a/l/Palestina.html

Hlava C: Starověk - Staroorientální státy (asi 3 500 - 1 100 př. Kr.), Kapitola 5: Dějiny východního Středomoří - Fénicie a Palestina, Dějiny Palestiny, [on-line], [Citováno 26. 5. 2011]. Dostupné na: http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0105-dejiny-vychodniho-stredomori-fenicie-a-palestina.php

Starověká Indie, [on-line],  [Citováno 27. 5. 2011]. Dostupné na: http://referaty-seminarky.cz/staroveka-indie/

Starověk - Starověká Indie, [on-line], [Citováno 27. 5. 2011]. Dostupné na: http://historika.fabulator.cz/Starověká_Indie.html

Pictorial explanations of the Bible with helpful written comments.Timelines, [on-line], [Citováno 27. 5. 2011]. Dostupné na: http://www.bibleview.org/en/Timelines/

 

Ostatní dokumenty

HEJČL, Jan. Bible česká, Díl první, Svazek 1. Genesis - Judit. Redigoval Antonín Podlaha. Praha: Nákladem "Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1917