EXODUS

AUTOR KNIHY

Za autora celého Pentateuchu, jehož součástí je i kniha Exodus (někdy také nazývaná Druhou knihou Mojžíšovou), je obvykle považován Mojžíš. Existuje hypotéza, že Pentateuch byl vytvořen redakční prací neznámých autorů. Podrobněji je tato hypotéza i její kritika popsána v pojednání o autoru knihy Genesis. Mojžíš žil přibližně v době od roku 1575 př. Kr. do roku 1210 př. Kr. Délka jeho života je odhadována na 120 let.

DOBA A MÍSTO VZNIKU KNIHY

Vyjdeme-li z autorství Mojžíšova, je třeba dobu vzniku knihy klást do údobí 15. až 12. století př. Kr.

MATERIÁL PŮVODNÍHO RUKOPISU

Kniha Exodus byla pravděpodobně napsána klínovým písmem na hliněné tabulky. Protože v době sepsání knihy Exodus již existoval papyrus, mohlo být k zaznamenání knihy Exodus použito papyru.

DĚJINNÉ OKOLNOSTI VZNIKU KNIHY

Dějinné okolnosti vzniku knihy Exodus jsou obdobné jako u knihy Genesis.

Egypt

Egypt se nacházel v období 18. dynastie a byl významnou mocností tehdejšího světa. 18. dynastie je první dynastií z období nazývaného Nová říše. O tomto období jsou, díky četným nálezům, největší znalosti. Rovněž je hojně beletristicky zpracované. Dochází k rozmachu kultu boha Amona, k obrovskému rozmachu hospodářskému a kulturnímu. První panovník dynastie Ahmose I. vyhání Hyksósy a provádí rozsáhlé reformy státní správy a obnovuje hospodářskou stabilitu. Thutmós IV. uzavírá smlouvu s Chetity. Posledním panovníkem dynastie je Haremheb.

Mezopotámie

Území Mezopotámie (území mezi řekami Eufratem a Tigridem), dnes přibližně území Iráku, se nacházelo v období tzv. středoasyrské říše.

Asýrie sjednotila a ovládla Babylón ve 13. stol. př. Kr. - panovník Tiglatpilesar I. rozšířil území až do Sýrie s fénickými městy. Postavil řadu staveb, vydal zákoník regulující život paláce a harému, řešil právo a postavení žen (např. přísné tresty za potrat, nevěru, svedení). Žena je absolutně podřízena muži.

Řecko a Kréta

Řecko nebylo jednolitým státem, ale bylo tvořeno tzv. městskými státy, které měly vztahy mezi sebou upravené smlouvami. Někdy však spolu krutě bojovaly. Jedním z městských států tehdejší doby byly Mykény. Ty se velice rychle učily od tehdy vyspělé a zejména obchodně mocné Kréty a vzniká pozoruhodná krétsko-mykénská kultura. Mimochodem, Kréta byla velice mírumilovná, nenalézají se na ní žádné pevnosti a hrady.

Čína

Z 18. – 11. stol. př. Kr. pochází první doložená čínská dynastie Šang, pro kterou se později vžilo označení Jin. V 11. – 8. stol. př. Kr. se do popředí dostala dynastie Čou. O těchto dynastiích není mnoho zpráv. Jedinými památkami jsou věštírny a nápisy na želvích krunýřích a kostech zvířat, což jsou především odpovědi věštíren na dotazy vládců.

Palestina

Historicky je Palestina území rozkládající se mezi středozemním mořem a Jordánem. V Bibli je území nazýváno Kanaan. Bylo osídleno indoevropským národem Pelištejců (bibliští Filištínští), znalým zpracování železa. Pelištejci vybudovali město Jeruzalém. Od 13. stol. př. Kr. sem pronikají hebrejské kmeny.

Indie

Starověká Indie se rozkládala v povodí řeky Indu a jeho přítoků, dnes území Indické republiky, Pákistánu a Bangladéže. V roce 2300 př. Kr. vzniká v Indii harappská civilizace. Nálezy z této doby ukazují na vynikající stavitelství. K úpadku došlo v 17. století př. Kr. Přibližně od 14. století př. Kr. proniká do Indie až k povodí Gangy indoevropský kmen Árjů a zahajuje éru védské kultury.

ADRESÁTI KNIHY

Kniha je určena především Židům a pak všem, kdo se zajímají o dějiny vyvoleného národa, o jeho formaci v době pobytu v Egyptě, v době vyjití z Egypta a při putování do zaslíbené země. Také je určena těm, kdo chtějí lépe poznat Boha a jeho láskyplnou péči o vyvolený národ a lidstvo vůbec.

CÍL KNIHY

Cílem knihy je zaznamenat etapu dějin izraelského lidu, kdy žil v Egyptě, sdělit veliké Boží skutky, kterými Bůh doprovázel odchod Izraelitů z Egypta. Popisuje opakovanou nevěrnost Izraelitů vůči Bohu a Boží slitovnost, když se kajícně vraceli. Kniha rovněž zaznamenává společenské zákony a pravidla bohopocty daná Bohem izraelskému lidu.

STRUČNÝ OBSAH KNIHY

Izraelský lid v Egyptě otrocky pracuje. Doba, kdy byli u faraona ve vážnosti, je pryč. Farao nakládá na bedra Izraelitů těžké úkoly. Čím více je týrá, tím více však Izraelitů je. Kniha Exodus ve verši 12, 38 uvádí při odchodu z Egypta 6 x 100 000 pěších mužů. A protože má farao z Izraelitů strach, nařídí, aby porodní báby při porodu izraelské chlapce zabíjely. Tak má být usmrcen i Mojžíš, kterého si Bůh vyvolil, aby vysvobodil izraelský lid z Egypta. Je však zachráněn, a dokonce vychován a vzdělán u faraonova dvora. Po roztržce se svými soukmenovci Mojžíš prchá z Egypta. Bůh ho povolává zpět a Mojžíš s Boží pomocí vyvádí Izraelity z Egypta. Odchod Izraelitů z Egypta je doprovázen velkými Božími zásahy.

Bůh vede Izraelity do zaslíbené země. Nevede je však přímo, jsou příliš poznamenáni pobytem v Egyptě, a jen vyjdou z Egypta, reptají proti Mojžíšovi i proti Bohu a jsou Bohu nevěrní. V Egyptě nebylo jenom zle. Měli tam i "plné hrnce". Navíc je v zaslíbené zemi čekají i těžkosti, a ty by je vedly k lítosti nad odchodem z Egypta. Musí 40 let chodit pouští, aby se vzdali Egypta, ve kterém žili 400 let. Do zaslíbené země doputují jen ti, kdo při odchodu z Egypta nebyli starší než dvacet let. Ani Mojžíš, ani Árón do zaslíbené země nedojdou.

Bůh dává Izraelitům skrze Mojžíše zákony jak pro život společnosti, tak pro náboženské úkony. Zejména dostávají "Desatero". Přestože byli Izraelité svědky velikých Božích skutků, často se od Boha odvraceli a upadali do modloslužby.

 

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Dokumenty online


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Všeobecný úvod do Písma svatého. Josef Hřebík. [on-line], [Citováno 10. 5. 2011]. Dostupné na: http://ktf.cuni.cz/~hrebik/vseob_uvod.html

Exodus. [on-line], Poslední aktualizace 1. 5. 2011. [Citováno 10. 5. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Exodus

Papyrus. [on-line], Poslední aktualizace 10. 4. 2011. [Citováno 10. 5. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Papyrus

Historie Egypta, [on-line], [Citováno 25. 5. 2011]. Dostupné na: http://faraon.wz.cz/historie/vlada2.htm

Hlava C: Starověk - Staroorientální státy (asi 3 500 - 1 100 př. Kr.), Kapitola 2: Dějiny Mezopotámie, [on-line], [Citováno 26. 5. 2011]. Dostupné na: http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0102-dejiny-mezopotamie-akkadska-rise-sumerska-rise-babylon.php

Starověký Egypt a jeho historie, [on-line], [Citováno 25. 5. 2011]. Dostupné na: http://www.starovekyegypt.net/download/prehled.pdf

Dějiny starověké Číny, [on-line], [Citováno 26. 5. 2011]. Dostupné na: http://www.hlle.xf.cz/china.htm

Palestina, [on-line], Poslední aktualizace: 9. 3. 2007, [Citováno 26. 5. 2011]. Dostupné na: http://czech-wikipedia.wiki-site.com/p/a/l/Palestina.html

Hlava C: Starověk - Staroorientální státy (asi 3 500 - 1 100 př. Kr.), Kapitola 5: Dějiny východního Středomoří - Fénicie a Palestina, Dějiny Palestiny, [on-line], [Citováno 26. 5. 2011]. Dostupné na: http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0105-dejiny-vychodniho-stredomori-fenicie-a-palestina.php

Starověká Indie, [on-line], Poslední aktualizace neuvedena, [Citováno 27. 5. 2011]. Dostupné na: http://referaty-seminarky.cz/staroveka-indie/

Starověk - Starověká Indie, [on-line], [Citováno 27. 5. 2011]. Dostupné na: http://historika.fabulator.cz/Starověká_Indie.html

Pictorial explanations of the Bible with helpful written comments.Timelines, [on-line], [Citováno 27. 5. 2011]. Dostupné na: http://www.bibleview.org/en/Timelines/

 

Ostatní dokumenty

HEJČL, Jan. Bible česká, Díl první, Svazek 1. Genesis - Judit. Redigoval Antonín Podlaha. Praha: Nákladem "Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1917