Seznam článků

NÁBOŽENSTVÍ A ETIKA

Mohamedova náboženská zkušenost vycházela částečně ze zoroastrismu (viz. N07 Náboženství v Persii), ale především z původního arabského náboženství, dále z židovského a křesťanského náboženství. Informace o židovském a křesťanském náboženství měl Mohamed neúplné, nepřesné a mnohdy značně zkreslené. Islám založený Mohamedem je absolutní monoteismus, v tomto se shoduje se židovstvím. Bůh je jediný, vyjímečný, nemá žádného spoluvládce. Pro muslimy je dobrý a pro nevěřící nemilosrdný. Tento bůh se arabsky nazývá Alláh. Islám jako takový nemá složitou věrouku, např. v porovnání s křesťanstvím. Základy víry jsou zadefinovány v koránu, jedná se o víru v anděly, seslané proroky – např. Adam, Noe, Abrahám, Mojžíš, David, Ježíš a posledním prorokem byl Mohamed. Dále se jedná o víru v Boží vševědoucnost, víru v nesmrtelnou duši, zmrtvýchvstání, ráj, peklo, ďábla a démony. Čerpá i z křesťanství: na konci světa proběhne boží soud nad zmrtvýchvstalými a dobří lidé přijdou do nebe a zlí do pekla. V době mezi smrtí a zmrtvýchvstáním se lidská duše nachází v přechodném stavu v tzv. barzachu. Obdobu většiny historických příběhů najdeme v bibli. Jsou to postavy ze Starého zákona, jako např. Izák, Izmael, Lot, Šalomoun a další. Z Nového zákona to jsou např. Jan Křtitel, Ježíš a Marie. Mohamed ale odmítá křesťanské učení o Ježíšově božství a božím synovství, dle Mohameda Bůh nemůže mít syna, Ježíš nebyl ukřižován, ale místo něj to byl náhradník, protože ukřižování se neshoduje s důstojností proroka. Křesťanskou Boží trojici si představoval jako Boha, Ježíše a Marii a díky těmto špatným informacím se domníval, že se jedná o polyteismus. Základním článkem islámu je: Není boha kromě Alláha a Mohamed je posel boží. Toto je první z tzv. pěti sloupů víry. Dalšími jsou: dodržování pěti denních modliteb, dávání almužny, půst a pouť do Mekky pro ty, kteří jí jsou schopni. Islám povoluje polygamii (max. čtyři ženy), sex s nezletilými dívkami od 9 let, podobně jako Mohamed s Aišou. Muž se může se ženou kdykoliv rozvést a ženy v islámu zaujímají podřadné postavení. Jako problematické pro západní společnost se jeví džihád a takíja.