Seznam článků

NEARABSKÁ PŘEDISLÁMSKÁ NÁBOŽENSTVÍ

Židé

I když staroarabské náboženství bylo nejvíce rozšířené, stále se setkávalo i s jinými kulturními vlivy. V západní Arábii žila početně silná židovská menšina, monoteismus tedy nebyl Arabům ničím neznámým. Tato menšina zde žila již v období starého Řecka a Říma. Židé zakládali velké kolonie, v některých městech jako např. v Jathribu (Medíně) tvořili skoro polovinu obyvatelstva. Byli to jednak etničtí Židé a zčásti i arabští proselyté – tedy Arabové, kteří konvertovali k židovské víře v jednoho Boha. Díky těmto vlivům (včetně křesťanství) se do předislámského náboženství začínaly postupně mísit monoteistické představy. Židovský vliv na pozdější vznik islámu byl poměrně veliký, zcela jistě větší než křesťanský. V koránu je popsáno mnoho biblických příběhů. Např. zákaz požívání krve, rituální omývání před modlitbou, půst, toto a další převzal v pozměněné podobě islám právě od Židů. Mohamed zpočátku židovské tradice přijímal, ale když se mu Židé posmívali, že nerozumí Tóře, začal tvrdit, že Židé dostali pouze část zjevení a navíc mnoho z toho zatajili nebo zfalšovali. Na podkladu těchto osobních sporů a oboustranné zášti Mohamed označil Židy za největší nepřátele věřících.

Křesťanství

Křesťanství se do Arábie nedostalo migrací jako judaismus, ale cílenou misionářskou činností. Důležitou roli zde měli mniši, kteří byli u Arabů v úctě. Křesťanství zde zapustilo silnější kořeny než judaismus a bylo rozšířeno po celém poloostrově. Problém ale nastává při specifikaci onoho křesťanství. Většina křesťanů se hlásila k monofyzitům, část přijímala byzantskou ortodoxní církev. Působila zde i etiopská a koptská církev, aktivní byli i heretičtí nestoriáni. (Tato problematika bude podrobněji popsána až v křesťanství) Díky rozporuplným informacím a nepochopení křesťanství jako takového, se Mohamed vůči křesťanství vymezuje, Ježíš se stává z Božího Syna prorokem, a Mohamed odmítá jeho smrt na kříži, coby legendu šířenou Židy.

V Arábii se proplétaly různé místní židovské tradice včetně křesťanských. Navíc zde byla částečně rozšířena víra, byť nespecifikovaná, v jednoho boha – Alláha tzv. Hanífismus. Hanífismus považoval Mohamed za prvotní monoteismus. Mohamed svým způsobem originálně zpracoval do syntézy tato různá monoteistická náboženství a sjednotil Arábii jak politicky, tak především nábožensky.