Seznam článků

BOHOVÉ

Keltové neměli tak propracovaný systém božstev jako Řekové nebo Římané. Základem původního náboženství byl kult bohyně matky, později známé jako bohyně Danu. Dále to byl kult přírodních sil a kult hrdinů. Bohyně Danu vládla přírodě, ostatní bohové ovládali společnost lidí. Někteří bohové jsou těžce zařaditelní. Bohy nacházíme v podstatě všude, protože i většina věcí má svého boha. Můžeme zde nalézt bohy hor, pramenů a řek, obydlí, popřípadě i klasické bohy války, moře a další. Navíc, podle představ Keltů, jsou bohové většinou abstraktní, vystupují jako neosobní duchové nebo příšery. Z tohoto důvodu se pravděpodobně ani nezachovalo jejich zobrazení. Keltové na rozdíl od Římanů, kteří žili většinou ve městech, obývali převážně venkov a žili bezprostředně s přírodou. Vyznávali náboženství „země“, uctívali prameny, hory, zvířata a stromy. Nejposvátnějším stromem byl dub porostlý jmelím, který čerpá svoji sílu z nebes. Vyšší formy náboženství se objevily až několik století před naším letopočtem. Zde nastává problém ve správné orientaci mezi bohy, protože v galořímských nápisech je např. Mars zmiňován více než 50 keltskými jmény, a podobně to je u ostatních bohů. V současné době známe přibližně kolem tří set jmen bohů a několik stovek jejich různých názvů a mutací. Díky zprávě antického básníka Lucanuse z Cordoby (39-65 po Kr.) jsme schopni sestavit nejvyšší původní keltskou božskou triádu, a to Teutas(e), Tranis(e) a Esus(a).

Teutates

Je odvozen od slova teuta, což znamená bůh obce nebo státu. Jeho atributem byly beraní rohy. Někdy se mu dával přídomek „Loucetius“, což označovalo boha nebe a světla. Za tímto válečným bohem se skrývá starokeltský bůh nebe. Caesar jej ztotožňuje s římským bohem Marsem.

Tranis (Taranis)

Odpovídá římskému Jupiterovi. Taranis se odvozuje od galského slova „taran“ – hrom. Jeho atributem bylo kolo, symbolizující rok. Byl nazýván pánem nebes, vládcem vesmíru, pánem roku a bitev. V Chesteru v Anglii byl nalezen nápis z roku 154 po Kr., který zní: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Tanaro.

Esus

Odpovídá římskému Merkurovi a byl uctíván jako ochránce obchodu. Jeho název se pravděpodobně odvozuje od gotského „hais“ – zářící (Zeus). S Esusem často splývá keltský bůh Cernunnos – božský jelen, který byl bohem života, plodnosti a pánem zvířat.

Mezi další nejznámější božstva patří Ogmios, který byl ztotožňován s římským Herkulem, bohyně války Mórrígan, Danu – Matka Země, Epona – bohyně koní a oslů. Dále existovaly bohyně, které příslušely k určitému místu, jehož byly ochranitelkami. Např. Genava pro město Ženevu, Vienna pro francouzské město Vienne. Také byly uctívány posvátné zvířecí bytosti např. kanec, kůň, býk, kohout, jelen, labuť a další. Některé byly např. průvodci do podsvětí, jiné zastupovaly samotné božstvo. Posvátné byly i rostliny, např. dub, habr, jmelí.

Rekonstruovat původní keltský pantheon a základní mýty je dnes téměř nemožné, přestože existuje řada studií a knih, které hledají stále nové hypotézy. Situace je ztížena i tím, že na své pouti Evropou se Keltové setkali s různými civilizacemi, jejich kulturami, náboženstvím a bohy. Je předpoklad, že si osvojili nebo zčásti převzali jejich božstva včetně kultů a mýtů.