Seznam článků

OBŘADY

Staroegyptský kult spočíval v kompletní péči o božstvo, a tak zcela naplňuje označení „boho-služba“. Kněží se (zástupně za panovníka) starali o boha podobně, jako služebníci pečovali o svého pána. Kult se odehrával v chrámech nebo svatyních, kde bohové přebývali. Kultovní události staroegyptského náboženství lze rozdělit na dva hlavní typy bohoslužby. Jednalo se o každodenní péči o posvátný obraz (tělo boha) a různé svátky a slavnosti. V rámci denní péče probíhaly tři hlavní bohoslužby: první za úsvitu, druhá v poledne a třetí večer. Největší význam měl ranní rituál, neboť představoval nejen probuzení božstva, nýbrž též jeho symbolické zrození či dokonce stvoření světa jako takového. Božstvu byly přinášeny obětiny - dary, které lze rozdělit do tří základních kategorií. Jednalo se o oběti vyživující, očišťující a těšící. Do první skupiny patřily především potraviny. V druhé skupině obětin se nachází např. kadidlo, natron, olej, masti, líčidla... Poslední kategorii zastupují dary určené k potěšení boha nebo bohyně. Mohlo se jednat o například květiny nebo zpěv a tanec. Věřící se v chrámech bohoslužeb nezúčastňovali. Chrám byl příbytkem boha, kde se s ním setkával faraon, popřípadě kněží. Chrám byl také místem udržování řádu maat, místem rituálního boje proti ne-řádu, tzv. isfet. Nauka o bozích nebyla jednotná, obřady se v jednotlivých chrámech přizpůsobovaly místním podmínkám.