Seznam článků

SHRNUTÍ

PARSISMUS

U všech polyteistických náboženství je zásadní problém v nepřítomnosti osobního milujícího Boha. Nemůžeme se ztotožnit s tímto náboženstvím s množstvím bohů, kteří mají lidské vlastnosti, vzájemně se milují i nenávidí. Člověk se stává „přidruženou výrobou“, má pouze strach z toho, aby neporušil nařízení. Chybí svoboda v jednání, člověk je pouze nástroj, vykonavatel vůle bohů, které nerozumí.

ZOROASTRISMUS – MAZDISMUS

Je jedním z nejstarších náboženství, které má poměrně přesně definovanou nauku, prohlašuje se za náboženství zjevené. Člověk se nachází v neustálém boji mezi dobrem a zlem. Zoroastristé věří v posmrtnou odplatu za pozemský život, dobro je odměněno nebem, zlo peklem. Věří i ve vzkříšení. Na první pohled se jeví jako konkurence judaismu. Někteří povrchní badatelé tvrdí, judaismus čerpal z mazdismu. Stojí za to tato náboženství porovnat. Při bližším pohledu zjišťujeme zásadní rozdíly. Mazdismus má množství bohů, Judaismus jednoho. V mazdismu se uctívají různí bohové, v judaismu je idea jediného všemohoucího Boha, je zákaz uctívat jakékoliv jiné bohy. V zozroastrismu neexistuje prvotní hřích, ráj, ani přesný kodex či souhrn přikázání, jak mají věřící žít. Nauku mazdismu lze vysvětlit přirozeným způsobem, Zoroaster hledal odpovědi na otázky tak, aby mohl naplnit přirozené náboženské tužby svých věřících. Mazdeismus staví pouze na spravedlnosti, nikoliv na lásce. Ani tuto nauku nemůžeme přijmout za svoji.

MITHRAISMUS

Mithra byl původně nižší bůh, který díky politickým machinacím byl vyvýšen. Hlavním cílem byla spása duše, které lze dosáhnout pouze zasvěcením. Když pomineme vše ostatní, ženy měly zákaz se zúčastnit bohoslužeb. Jak potom mohla být spasena jejich duše, popřípadě duše dětí? Samozřejmě ani tato nauka nesplňuje ani ty nejzákladnější kriteria, abychom ji mohli přijmout.

MANICHEISMUS

I když měl Mani potřebu sjednotit v té době hlavní náboženství, nic to nevypovídá o objektivní pravdě. Je zde stálý souboj světla a tmy, žádný osobní Bůh. Už při povrchním pohledu vidíme, že v tomto náboženství slepeném z různých nauk „tak aby se to hodilo většině“ není cesty vpřed. Proto ani toto náboženství není schopno naplnit lidskou touhu po Bohu a musíme jej odmítnout.

 

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z

Online dokumenty


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Manicheismus [on-line], [Citováno 8. 7. 2011]. Dostupné na: http://skylined.org/adamm/old/mani.htm#puvod

Manicheismus [on-line], [Citováno 8. 7. 2011]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/manicheismus/

Stará perština [on-line], Poslední aktualizace 11. 6. 2011. [Citováno 8. 7. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Staroperština

Zarathuštra [on-line], [Citováno 8. 7. 2011]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/zarathustra/

Zoroastrismus [on-line], Poslední aktualizace 23. 4. 2011. [Citováno 8. 7. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismus

Ostatní dokumenty

KUBALÍK, Josef. Dějiny náboženství. Praha: Česká katolická Charita, Ústřední církevní nakladatelství v Praze, 1984

PODLEŠÁK, Jan. Dějiny náboženství (Živé náboženské systémy). České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katedra společenských věd, 1997

TURCAN, Robert. Mithra a Mithraismus. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, ISBN 80-7021-708-1, 2004