Protestanté

Jsou členy církve, sekty nebo náboženské skupiny v západním křesťanství, které se odvolávají na reformaci 16. stol. a odmítají v zájmu křesťanské svobody nárok římskokatolické církve, reprezentovat jedinou legitimní podobu křesťanské církve.  Protestantismus je specificky moderní pojem, který lze prokázat sice už v pozdním 16. a 17. stol., dosahuje však svého významu teprve v osvícenství 18. stol. Pojem má proti katolicismu vyjadřovat teologickou, náboženskou a kulturní pospolitost reformačních církví, jakož i sekt a malých náboženských společenství, vyznačovaných reformací, na rozdíl od římskokatolické církve, která je právně a hierarchicky vyznačována papežským primátem a církevním právem. Lze rozlišovat sedm hlavních skupin: luteránství, které má původ ve wittenberské reformaci Martina Luthera; kalvinismus neboli reformovaný protestantismus, který se vztahuje k švýcarské, event. hornoněmecké reformaci Jana Calvina, Huldrycha Zwingliho a Martina Bucera; anglikanismus, který je založen na tom, že r. 1534 se anglický král Jindřich VIII. zřekl papeže a tím se konstituovala právně samostatná "Church of England" (církev Anglie); menší sekty, vzniklé v době reformace, jako Schwenkfeldští, Mennonité a Unitáři, i pozdně středověké reformní skupiny, posílené reformací, tj. valdenští a Jednota bratrská; protestantská svobodná společenství, usedlá zejména v anglosaském světě, independenti, baptisté, kvakeři a metodisté, jakož i různé nové sekty, vyznačované probuzeneckým hnutím 18. a 19. stol., jako např. armáda spásy; unionované církve, které vznikly především v Německu v raném 19. stol. ze splynutí luteránských a reformovaných církví, motivovaného zčásti státně politicky; konečně četné "mladé církve" v zemích třetího a čtvrtého světa, které vznikly vnějšími misiemi 19. a 20. stol. a snaží se vyvinout od 60. let vlastní teologickou a nábožensko-kulturní identitu.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Protestantismus [on-line], [Citováno 3. 12. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/protestantismus/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.