Pavel  ,apoštol ? - 67

Narodil na začátku našeho letopočtu v Tarsu v Kilíkii. Při obřízce obdržel jméno Šavel - „vytoužený, vyprošený od Jahveho“. Pavel je jeho druhé osobní jméno jakožto římského občana. Vyšší vzdělání získal v Jeruzalémě, kde se stal učitelem Zákona.

Šavel se s Ježíšem nesetkal během jeho pozemského života. V Jeruzalémě stává horlivým pronásledovatelem křesťanů, považuje za odpadlíky od židovství. Účastnil se kamenování jáhna Štěpána, od velekněze si pak vyžádal pověření přivést křesťany z Damašku v poutech do Jeruzaléma. Splnění tohoto úkolu však překazí rozhodující událost Pavlova života: na cestě do Damašku se mu zjeví vzkříšený Kristus a vyvolí si ho za apoštola mezi pohany. Hned v Damašku Šavel přijímá křest, zdolává postupně nedůvěru ostatních, kteří ho znali jako pronásledovatele, a hlásá, že Ježíš je Boží Syn. Začíná se nejdůležitější období Pavlova života: jeho tři velké misijní cesty V letech 47–48 se vydává na první cestu na Kypr a do jižních provincií Malé Asie. Zde zakládá církevní obce a zakouší první velké obtíže při hlásání evangelia. Druhou misijní cestu absolvoval v letech 49–52. Přes Malou Asii se dostává až do Evropy, kde zakládá významné křesťanské obce v městech Filipy, Soluň, Athény, Korint. Během své třetí cesty v letech 53–58 pobýval Pavel v Efezu, kde byl ve svém poslání poměrně značně úspěšný. Kvůli pronásledování musel odejít z Efezu přes Makedonii do Korintu a dále přes Makedonii, Troadu, Milét, Tyros a Caesareu se vrací do Jeruzaléma. V Jeruzalémě byl zatčen a dva roky vězněn (58–60) v Caesareji. Hrozí mu židovský soud, a tak při své obraně využívá toho, že je římským občanem, a odvolává se k císaři. V Římě je Pavel jako vězeň dva roky v letech 61–63, může se však poměrně volně pohybovat. Podle náznaků v tzv. pastorálních listech a podle církevní tradice byl Pavel z vězení v Římě vysvobozen a měl hlásat evangelium v Hispánii. Pak je apoštol zatčen (v Malé Asii, buď v Troadě, nebo v Efezu) a převezen do římského vězení. Zde byl r. 67 popraven mečem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Pavel [on-line], [Citováno 5. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/pavel/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.