Konfucius  551 - 479 př. Kr.

Konfucius byl pravděpodobně nejvlivnějším čínským filozofem. V mládí zřídil školu a v ní vyučoval dějiny, básnické umění a slušné chování. Konfuciova filozofie je orientovaná na člověka a jeho praktický život. Ideál vidí v člověku, který získal pravou moudrost. Takový člověk je ctnostný, poctivý, upřímný a je schopen formovat sám sebe. Cestou k moudrosti má být výchova, dobré příklady a návrat k minulosti, ve které lidé žili ctnostnějším způsobem než za života Konfuciova, kdy vládl morální rozvrat. Prosazoval ctnostný a příkladný život zejména u vládců, kteří jsou vzorem pro podřízený lid. Vysoce si cenil lásku k druhým lidem a vyzdvihoval pravidlo, že nemáme činit druhým to, co nechceme, aby činili nám. Za Konfuciova života se vliv jeho myšlenek příliš neuplatnil, později však ano a dodnes má jeho filozofie významný vliv.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Čínská filosofie, [on-line], Poslední aktualizace 17. 3. 2013 [Citováno 25. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čínská_filosofie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.