Ka

Zatím ne zcela pochopený výraz pro jednu z tzv. duší člověka nebo boha. Ka zajišťovalo další život zesnulého, resp. bylo považováno za dvojníka vznikajícího zároveň s člověkem, na rozdíl od něj však bylo nesmrtelné, přijímalo pohřební oběti a žilo v záhrobí. Bozi mohli mít i více ka (sluneční bůh až 14).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Glosář [on-line] [Citováno 29. 8. 2011] Dostupné na: http://egyptologie.lixa.cz/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Kadidlo

Kadidlo, jinak též olibanum je vonná pryskyřice. Získává se z kmene kadidlovníku (Boswellia), užívaná v kombinaci s myrhou a balzámem a při pálení vydává kořeněné aroma. Používá se často při různých náboženských obřadech i při meditacích. Užívání kadidel jako součást náboženského rituálu převzalo ve starověku východní, později i západní křesťanství.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Kadidlo [on-line], Poslední aktualizace 17. 1. 2012 [Citováno 19. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kadidlo


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Kánon

v náboženství kánon označuje závazný soubor posvátných spisů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Kánon [on-line], Poslední aktualizace 12. 3. 2011. [Citováno 7. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kánon


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Kataklyzma

Kataklyzma nebo kataklysm (řec. potopa, ničivá povodeň) znamená živelní pohromu, velkou a náhlou přírodní katastrofu nebo rozsáhlý přírodní děj spojený s velkými změnami v přírodním prostředí apod.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Definice slova Kataklyzma na webu: [Citováno 6. 3. 2011] Dostupné na http://www.google.cz/search?hl=cs&defl=cs&q=define:Kataklyzma&sa=X&ei=lZVzTbadIo7Nswag2pSEDg&ved=0CBcQkAE


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Katecheze

Z řec. katéchésis, „ústní poučení“, doslova „poučení živým hlasem“. Termín se užívá k označení výuky zaměřené na předávání křesťanské - víry. Sv. Lukáš a sv. Pavel ho používali pro označení výuky založené na poselství - evangelia. V organizaci křesťanského katechumenátu ( - katechumen) označovalo slovo k. výuku k přípravě na křest. Z období poapoštolského jsou důležitá díla katecheze jako je Didaché, Hermův Pastýř, Dopis Diognetovi. Katecheze, jejímž předmětem je spásonosná událost Kristova života, se pokouší aktualizovat - zjevení ( - bible, ústní podání, - tradice a - učitelský úřad) podle historických potřeb člověka. 2 vatikánský koncil dal katechezi nový podnět k obnově a k přizpůsobení požadavkům současnosti.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Katecheze [on-line], [Citováno 3. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/katecheze/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Klement Alexandrijský  cca140 - cca 215

Rok narození a smrti Klementa Alexandrijského neznáme. Podle tradovaných zpráv se narodil nejspíš mezi roky 140 až 150; jeho úmrtí se klade do období 211 až 215. Klement získal podobné vzdělání jako apologeti, na něž ve své teologii formálně i obsahově navazuje. Zpočátku byl putujícím filozofem, usadil se až v Alexandrii jako žák Panaitiův, který tam vyučoval. Po jeho smrti se ujal vedení školy. Pronásledování katechumenů a katechetů v roce 202 ho donutilo k rychlému útěku. Jeho jméno se pak objevuje už jen jednou, a to v Kappadokii, kde ho v roce 215 považují za mrtvého.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Klement Alexandrijský [on-line], [Citováno 20. 1. 2013] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/klement-alexandrijsky/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Kletba

je vyjádřená žádost k nadpřirozeným silám, aby někomu vznikla škoda nebo jej potkal zlý osud. Vyslovením kletby se určitá osoba stane prokletou, tj. po určité době tuto osobu postihne neštěstí. Prokletí se nemusí vztahovat jen na osoby, ale též na celé rodiny, předměty, budovy, místa atd. Kletba se vyskytuje zvláště v mytologických líčeních. Kletbou se dnes často rovněž míní použití více či méně vulgárních výrazů pro uvolnění vnitřního napětí. Některé kletby se dosud vyskytují v ustálených obratech, přestože už nejsou míněny doslova, např. aby ho čert vzal.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Kletba [on-line], Poslední aktualizace 21. 11. 2011 [Citováno 19. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kletba


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Kodex

Kodex v původním slova smyslu označuje svazek listů svázaných ve hřbetu. Pro zápis mnohem výhodnější než původní svitky, které nahradil, neboť se v něm rychleji a lépe orientuje. Na materiál se dalo psát z obou stran.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Kodex[on-line], Poslední aktualizace 29. 10. 2012. [Citováno 27. 2. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kodex


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Kodžiki

Zápisy o starých věcech; nejstarší japonská kronika, pocházející z roku 712, sepsána na příkaz císaře Temmua. Skládá se ze tří svitků; první obsahuje nejstarší mytologické vyprávění o bozích a stvoření světa, druhý legendu o sestoupení prvního císaře Džimmua na Zemi a události 2. – 4. stol., třetí historii císařského rodu. Legendy a zápisy proloženy básněmi a písněmi (celkem 113). Kronika psána s úmyslem oslavit císařský rod a podpořit jeho božský původ.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Kodžiky [on-line] [Citováno 3. 5. 2011] Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/kodziki


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Koncil

Koncil (z lat. concilium rada, porada) nebo též synod a synoda (z řec. σύνοδος setkání) je církevní sněm biskupů, který má za cíl projednat a urovnat záležitosti týkající se církevní nauky a praxe. Ekumenický či všeobecný koncil je biskupský sněm, který se týká celocírkevních záležitostí, místní koncily či synody jsou sněmy všech biskupů dané oblasti, provincie či patriarchátu. Pravoslavní uznávají za všeobecné jen prvních sedm (4. - 8. století) z těch koncilů, které považují za ekumenické římští katolíci. V katolické a pravoslavné církvi koncil či synoda sestává z biskupů. V anglikánské církvi je generální synoda volena klérem a laiky. V lutherských církvích se užívá slova synoda pro administrativní oblast (ekvivalent diecéze či eparchie) nebo také pro nejvyšší orgán v církvi, složený ze zástupců sborů nebo jiných organizačních složek církve.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Koncil [on-line], Poslední aktualizace 23. 7. 2012. [Citováno 3. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncil


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Konstantin I. Veliký  cca 275 až 285 - 22. 5. 337

nar. jako Flavius Valerius Constantinus, římský císař. V roce 312 zvítězil v bitvě u Milvijského mostu, k čemuž mu měl dopomoct křesťanský Bůh. Poté vydává v roce 313 Edikt milánský, kterým ukončil pronásledování křesťanů. V dalších letech Konstantin křesťany podporoval a v roce 325 svolal do města Nicea první ekumenický koncil.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Konstantin I. Veliký [on-line], Poslední aktualizace 5. 10. 2011 [Citováno 22. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_I._Veliký


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Kornberg Arthur  1918 -

Americký biochemik, nositel Nobelovy ceny za objev mechanismu biosyntézy RNA a DNA

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Michaelovy experimenty [Citováno 6. 3. 2011] Dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_fyziologii_a_medic%C3%ADnu


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Kosmologie

Je odvětvím, které se zabývá vesmírem jako celkem. Předmětem studia kosmologie je vznik, vývoj a budoucí osud vesmíru. Věnuje se jí filozofie, teologie a fyzikální kosmologie.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Kosmologie [on-line], Poslední aktualizace 12. 9. 2011 [Citováno 19. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmologie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Křtitel Jan  1. století

Svatý Jan Křtitel je prorok z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěných evangelií. Zmiňuje se o něm také židovský historik Josef Flavius ve spise Židovské starožitnosti. Narodil se Zacharjáši a Alžbětě, toto narození zvěstoval archanděl Gabriel Zachariášovi, ten mu nevěřil, proto oněměl až do provedení obřízky Jana Křtitele. Jako mladý odešel do pouště, aby se připravil na své budoucí povolání. V poušti se živil medem divokých včel, kobylkami a kořínky rostlin. Ve věku 30 let se stal kazatelem, aby připravoval lidi na příchod Vykupitele. Svým příkladným a asketickým životem se stal velmi populární, proto za ním přicházelo mnoho lidí, které křtil v řece Jordánu; takto pokřtil i Ježíše Krista. V jednom ze svých kázání odsoudil i Heroda Agrippu za zavržení manželky a sňatek se ženou vlastního bratra. Herodes ho za tuto kritiku nechal uvěznit a poté Jana Křtitele nechal stít.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jan Křtitel [on-line], Poslední aktualizace 7. 1. 2013. [Citováno 30. 1. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Křtitel


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Kumrán (Qumran)

Je archeologické naleziště na suché planině u severozápadního břehu Mrtvého moře v Izraeli. V lokalitě se nachází trosky sídliště esénů a v jeho okolí pak také jeskyně, v nichž byla nalezena hlavní část tzv. svitků od Mrtvého moře. Beduíni roku 1946 nalezli jeskyně se svitky od Mrtvého moře, a poté, co se až po nějaké době dostaly do rukou vědců, začaly v oblasti rozsáhlé vykopávky. Postupně byly objevovány další jeskyně – 230 jeskyní neobsahovalo nic, ve 40 jeskyních byly nalezeny střepy a další drobné předměty a celkem 11 jeskyní obsahovalo svitky (tyto jeskyně se označují 1Q-11Q). Kumránské naleziště je významné zejména kvůli nálezu svitků, které mají obrovský význam zejména pro biblickou kritiku (zejména textovou), neboť napomáhají poznání jazyka, slovní zásoby, stylu či frází. Zároveň také obsahují nemálo variant biblického textu (většina gramatického a pravopisného rázu), které pomáhají osvětlovat některá místa v Bibli.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kumrán [on-line], Poslední aktualizace 24. 4. 2012. [Citováno 16. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kumrán"


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Křest

Jím se věřící stává Božím dítětem, je vtělen do společenství církve a jsou mu odpuštěny dědičný hřích a hříchy osobní. Podle - tridentského koncilu lze tedy považovat k. za svátost, kterou chtěl a ustanovil Ježíš Kristus. Skutky apoštolů se zmiňují o křestní praxi rozšířené již mezi prvními křesťany a sv. Pavel mu přisuzuje teologický význam a tvrdí, že křest nás připodobní smrti a zmrtvýchvstání Krista. Za sv. Augustina se upřesňuje nesmazatelný charakter křtu. Křest. uděluje kněz nebo jáhen, ale v případě potřeby může křtít kdokoliv, i ten, kdo sám není pokřtěn. Křest lze udílet ponořením do vody nebo politím křtěného vodou a pronesením formule: „Já tě křtím, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Dnešní křestní obřad spočívá v předkřestním pomazání, ve svěcení vody, zřeknutí se ďábla a vyznání víry, po kterém následuje vlastní křestní akt.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Křest [on-line], [Citováno 15. 5. 2013], Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/krest/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Kassandros  350 – 297 př. Kr.

Byl králem Makedonie a nejstarším synem makedonského vojevůdce Antipatra. Prameny líčí Kassandra jako člověka bez jakýchkoliv morálních zábran. Nechal obnovit Théby zničené Alexandrem Velikým, přestavěl Thermy v Soluň (Tesaloniku).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kassandros [on-line], Poslední aktualizace 10. 3. 2013. [Citováno 12. 6. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kassandros


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Klášter křesťanský

Místo, náboženská stavba, popřípadě areál, kde žije společenství - mnichů nebo mnišek. První klášter byl založen sv. Pachomiem r. 320, ale charakteristickou podobu získal klášter na Východě v 5. stol. ( - basiliáni) a na Západě ve století 6. v díle sv. Benedikta ( - benediktini). Řehole sv. Benedikta počítala s tím, že každý k. bude nezávislý a soběstačný a že bude vybaven vším potřebným: vodou, mlýnem, dílnami, sady, školou, knihovnou, kostelem atd. Takto se stal k. společenským mikrosvětem, mohl čelit různým barbarským nájezdům a uchovávat neocenitelné poklady kultury a civilizace. České slovo klášterje odvozeno z latinského claustrum - uzavřené místo. Ze stejného latinského základu vychází také termín klauzura, kterým bývá označována uzavřená část kláštera nepřístupná laickým osobám.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Klášter [on-line], [Citováno 3. 12. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/klaster/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Klérus - duchovenstvo

Slovo pochází z řečtiny, kléros - úděl, část získaná údělem. Sv. Augustin vysvětluje užívání termínu skutečností, že - apoštol Matouš byl zvolen losem. Členové duchovenstva - kléru se obecně nazývají duchovní nebo klerikové. Přijetím svěcení se osoba stává duchovním a včleňuje se do kléru místní církve. Jen kléru přísluší výkon pravomoci pramenící ze svěcení a výkon církevní správy. Klerikové jsou povinni vzdávat úctu a poslušnost - papeži a vlastnímu - ordináři. Klérus - duchovenstvo je tedy obecný pojem popisující skupinu formálních náboženských vůdců. Duchovenstvo obvykle řídí rituální záležitosti náboženského života a učí a šíří náboženské učení a praxi. Členové duchovenstva se obecně nazývají duchovní nebo klerikové.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Klérus [on-line], [Citováno 19. 3. 2014]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/klerus/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Katechumen

Česky znamená vyučený, vyškolený. Označuje ty, kdo se připravují na křest a přijetí do církve a jsou tudíž vyučováni v křesťanské víře. Období této přípravy na křest se nazývá katechumenát. Katechumeni byli již v raných dobách církve ti, kdo byli osobně vyučováni v učení apoštolů. S postupem doby se podoba tohoto období před křtem stala více právně určenou. Jako raný doklad materiálu používaného pro katechumeny se uvádí starokřesťanský spis sepsaný zřejmě kolem roku 70 zvaný Didaché neboli Učení dvanácti apoštolů. Katechumenát v této patristické době trval většinou 2 - 3 roky.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Katechumen [on-line], Poslední aktualizace 1. 2. 2014. [Citováno 19. 3. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Katechumen


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Kybelé  (Cybele)

V řecké mytologii maloasijská bohyně, ctěná jako „velká matka bohů“.Ve Frýgii a Lýdii byla uctívána jako dárkyně života a matka bohů. Byla ztotožňována s bohyní Rheiou nebo Gaiou, u Římanů s bohyní Ops. Byla považována za matku Siléna, Marsya a fryžského krále Midy. Narodila se prý v kraji frýgické hory Kybely, žila nejraději v lesích s horskými démony, se lvy, pardály. Obřady k její poctě byly obvykle hodně divoké. Uctívali ji a sloužili jí zejména Kúréti, Korybanté i trpasličí Daktylové.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kybelé [on-line], Poslední aktualizace 24. 1. 2014. [Citováno 26. 3. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kybelé


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Kuš

Kuš bylo království, které vzniklo na konci egyptského období Nová říše (kolem roku 1070 př. Kr.) na historickém území Núbie, které je dnes částečně součástí Egypta a částečně Súdánu. Základ království vytvořili potomci Egypťanů, kteří se smísili s původními obyvateli, ale ponechali si egyptské náboženství a zvyklost stavět pyramidy.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Núbie, [on-line], Poslední aktualizace 6. 5. 2013 [Citováno 7. 12. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Núbie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Konfucius  551 - 479 př. Kr.

Konfucius byl pravděpodobně nejvlivnějším čínským filozofem. V mládí zřídil školu a v ní vyučoval dějiny, básnické umění a slušné chování. Konfuciova filozofie je orientovaná na člověka a jeho praktický život. Ideál vidí v člověku, který získal pravou moudrost. Takový člověk je ctnostný, poctivý, upřímný a je schopen formovat sám sebe. Cestou k moudrosti má být výchova, dobré příklady a návrat k minulosti, ve které lidé žili ctnostnějším způsobem než za života Konfuciova, kdy vládl morální rozvrat. Prosazoval ctnostný a příkladný život zejména u vládců, kteří jsou vzorem pro podřízený lid. Vysoce si cenil lásku k druhým lidem a vyzdvihoval pravidlo, že nemáme činit druhým to, co nechceme, aby činili nám. Za Konfuciova života se vliv jeho myšlenek příliš neuplatnil, později však ano a dodnes má jeho filozofie významný vliv.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Čínská filosofie, [on-line], Poslední aktualizace 17. 3. 2013 [Citováno 25. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čínská_filosofie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Kýros II. Veliký  vládl cca 559 – 530 př. Kr.

Perský král z rodu Achaimenovců. Byl zakladatelem perské říše a zároveň jedním z největších dobyvatelů starověku. V antické literatuře je prototypem dobrého vladaře. V roce 538 př. Kr. umožnil Židům návrat z vyhnanství do vlasti.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kýros II. [on-line], Poslední aktualizace 28. 8. 2014 [Citováno 2. 9. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kýros_II.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Kósalsko

Kósalsko byla starověká říše na severu indického subkontinentu blízko hranic soudobého Nepálu. Existovala přibližně do 1. poloviny 5. stol. př. Kr., kdy se stala součástí Magadhské říše.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

KRÁSA, Miloslav a MARKOVÁ, Dagmar a ZBAVITEL, Dušan. Indie a Indové, od dávnověku k dnešku. Praha: Vyšehrad, 1997 ISBN: 80-7021-216-0

Kleopatra Alexandra  cca 2. polovina 4. stol. př. Kr.

Byla dcerou Filipa II. Makedonského, sestrou Alexandra Velikého. Provdala se za Ptolemaia I., makedonského satrapu, který se později stal králem Egypta

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Filippos II. Makedonský, [on-line], [Citováno 6. 1. 2015]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/filippos-2-makedonsky


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Kleopatra VII.  cca 69 – 30 př. Kr.

Byla egyptskou královnou, třetí dcerou Ptolemaia XII. V literatuře se vyskytuje pod jménem Kleopatra nebo Kleopatra Egyptská.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kleopatra VII., [on-line], Poslední aktualizace 27. 8. 2014 [Citováno 3. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kleopatra_VII.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Kambýsés II.  vládl 530 – 522 př. Kr.

Perský velkokrál z rodu Achaimenovců, syn zakladatele perské říše Kýra II. Velikého. Proslavil se zejména vítězným tažením do Egypta kolem roku 525 př. Kr. Při dobývání Núbie již tak úspěšný nebyl. Zemřel po zranění v Sýrii nebo Palestině.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kambýsés II., [on-line], Poslední aktualizace 24. 2. 2015 [Citováno 29. 10. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kambýsés_II.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.