David  ? - 973 př. Kr.

Byl králem Izraele a panoval přibližně v letech 1013 - 973 př. Kr. Nastoupil po Saulovu synovi Iš-bošetovi, na nějž byl spáchán atentát bratry Beerotskými. Je představován jako spravedlivý panovník - nikoli však dokonalý - stejně jako uznávaný válečník, básník a hudebník (tradice ho považuje za autora mnoha žalmů). Jeho život a vláda je v Bibli zaznamenána v První a Druhé knize Samuelově a v První knize královské. Pomohl králi Saulovi vyhrát válku s Filištínskými tím, že zabil Goliáše. Pro mnohá další vítězství měl lid Davida rád, ale Saul ho začal nenávidět a pronásledovat, přestože mu David věrně sloužil. Ještě za života Saulova byl David na příkaz Boha Samuelem pomazán na krále. Proti Bohu se David velmi provinil tím, že zcizoložil s manželkou velitele svých vojáků Batšebou a jejího manžela nechal úkladně zavraždit. Svého činu litoval, Bůh jej potrestal tím, že první dítě, které s Batšebou zplodil, zemřelo. Davidovým následníkem, králem Izraele, se stal jeho syn Šalomoun.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

David (biblická postava) [on-line], Poslední aktualizace 5. 4. 2013. [Citováno 27. 5. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/David_(biblická_postava)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.