Dualismus

je přesvědčení, že základem celé skutečnosti je věčný boj mezi božstvy či silami dobra a zla. Dává tak odpověď na otázku, odkud se ve světě bere zlo, utrpení a smrt. V některých náboženských systémech (např. v manicheismu) jsou obě síly v rovnováze a není nic, co by spor mohlo překlenout. Většinou je však zlé božstvo podřízeno moci dobra, která nakonec zvítězí. V biblickém judaismu je nositelem zla padlý anděl - ďábel, původně stvořený jediným Bohem. V křesťanství převládá stanovisko Augustinovo, že zlo je nedostatkem dobra, jako tma je nedostatkem světla či ticho je absence zvuku. To však neznamená, že zlo, popř. ďábel neexistuje. Důležité je, že jediným věčným je Bůh, který je taktéž stvořitelem a původcem všeho - tedy i ďábla. Ďábel je pak považován za původce zla v tom smyslu, že zneužil svoji svobodu darovanou Bohem a rozhodl se vzepřít proti němu. Původně byl tedy stvořen jako bytost dobrá a sám ze sebe udělal špatného. Protikladem Boha v křesťanství tedy není ďábel, neboť Bůh žádný protiklad nemá, ale stojí nade vším a je původcem všeho. Za skutečný protiklad ďábla by mohl být považován archanděl Michael, jako vedoucí Božích vojsk proti zlu z Apokalypsy. Od západního dualismu se pak liší dualismus v některých východních náboženských systémech. Ty neoddělují striktně zlo a dobro, ale převládá zde myšlenka, že ani jedno nemůže existovat bez druhého a že obojí má v sobě část toho druhého (symbol jing a jang). Žádné segregované síly dobra a zla tedy nejsou, jsou to pouze dvě strany jedné mince, vše tak může být dobrem i zlem, a i dobro se může zle projevit.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Dualismus [on-line], Poslední aktualizace 20. 12. 2010. [Citováno 12. 7. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dualismus_(náboženství)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.