Desatero Božích přikázání

Označuje se tak obvykle deset přikázání ( - desatero), které podle biblické tradice dal Bůh Mojžíšovi na hoře Sinaj po odchodu z Egypta a které jsou - židé a křesťané povinni zachovávat. První tři se týkají vztahu člověka k Bohu, ostatních sedm pojednává o vztazích mezi lidmi: 1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. 2. Nevezmeš jméno Boží nadarmo. 3. Pamatuj, abys světil sváteční dny. 4. Cti otce a matku. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš křivého svědectví 9. Nepožádáš manželky bližního svého. 10. Nepožádáš statku bližního svého.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Přikázání [on-line], [Citováno 19. 1. 2012], Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/prikazani/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.