99. Paschal I.

Poskytl azyl mnichům z Byzantské říše, kteří byli pronásledováni pro svou opozici k obrazoborectví. Vykupoval zajatce, podporoval chudé, nechal opravit zpustlé a zneuctěné katakomby, nalezl ostatky sv. Cecílie a spolumučedníků. Uložil je v novém kostele sv. Cecílie v Zátibeří, obnovil baziliku Panny Marie Sněžné, v r. 822 obnovil kostel sv. Praxedy, pro jeho oblíbenost na něho začali žárlit dva papežští úředníci, nomenclator (ceremoniář) Lev a primicerius (kancléř) Teodor, kteří chtěli papeže zabít, spiknutí vyšlo najevo a oba byli popraveni. Papež zemřel po dlouhé nemoci, příbuzní Lva a Teodora zabránili pohřbu u sv. Petra, a tak byl pohřben u sv. Praxedy.