Archimédés  cca 287 – 212 př. Kr.

Byl největším matematikem a fyzikem starověku. Narodil se v Syrakusách, nějakou dobu pobýval v Alexandrii, pak se vrátil do Syrakus, kde setrval až do násilné smrti při obléhání Syrakus Římany. Při obléhání Syrakus údajně pomáhal s obranou tak, že vytvářel různá válečná zařízení. Objev Archimédova zákona je spojen s legendou o nepoctivém zlatníkovi, kterého Archimédés odhalil pomocí zvážení a změření objemu zlaté královské koruny (měření hustoty). Již za Archimédova života bylo jeho dílo studováno a komentováno. V matematice se zabýval zejména geometrií, konkrétně obvody a obsahy kruhů, obsahy rovinných útvarů ohraničených křivými čarami, objemy těles, povrchy těles, těžištěm těles a problematikou tečen. Archimeda fascinovalo číslo π – tedy poměr obvodu kruhu a jeho průměru. Snažil se ho určit co nejpřesněji. Ve fyzice se Archimedes zaměřil na konkrétní problémy v mechanice. Jeho dílo pojednává např. o rovnováze neboli těžištích rovinných obrazců, o kvadratuře paraboly, o kouli a válci, o spirálách, o plovoucích tělesech a dalším.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Archimedes, [on-line], [Citováno 14. 4. 2014]. Dostupné na: http://www.techmania.cz/edutorium/art_vedci.php?key=48


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.