Áron

Byl bratrem Mojžíše a Mirjam ze židovského kmene Levi. Protože se Mojžíš bál hovořit k lidu, Bůh pověřil Áróna, aby tlumočil lidu to, co Bůh zjeví Mojžíšovi. Árón byl pomazán na kněze. Provází Mojžíše při odchodu z Egypta a pak i na cestě do zaslíbené země. Když byl Mojžíš na hoře Sinaj, Árón vyrobil ze zlata podobiznu telete a nechal izraelský lid, aby se mu klaněl. Tak svedl lid k modloslužbě. Pro svoji malověrnost Árón zemřel dřív, než mohli Izraelité vstoupit do zaslíbené země.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Áron [on-line], [Citováno 2. 5. 2013] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/aron/

Aaron [on-line], Poslední aktualizace 26. 4. 2013. [Citováno 2. 5. 2013] Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Aaron


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.